headerimg

Meandry wiary - Dlaczego Anioł światłości odwrócił się od Boga?

Zagadnienie to nurtowało kolejne pokolenia chrześcijan i z pewnością będzie tak nadal. Pośród różnych koncepcji, począwszy od Ojców Kościoła po mistyków, spotykamy takie, które wydają się nieprawdopodobne racjonalnie myślącemu człowiekowi – wręcz naiwne, oraz takie, które każą się nad nimi poważnie zastanowić. Odnosi się wrażenie, że ilu

Meadnry wiary - Jak można się potępić?

Wcześniej zostało powiedziane, że Bóg nikogo nie skazuje na wieczne potępienie i że jego sprawcą jest człowiek. Wymaga to wyjaśnienia, jak w ogóle jest możliwe, że wybiera on na wieczność życie bez Boga i wydaje mu się to większym dobrem od bycia z Nim. Chodzi o zaślepienie czy omamienie, które jest dziełem szatana.
Wydaje się, że wieczne

Meandry wiary - Jak można się zbawić?

Zbawienie jest darem. Człowiek niczym, co czyni, nie wysłuży go sobie. Nie tylko dlatego, że jego czyny są stale naznaczone grzechem, ale jeszcze

Meandry wiary - Czy Bóg karze za złe czyny?

Jedna z prawd wiary głosi, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Jest przecież sprawiedliwy. Lecz mogą zaistnieć sytuacje, w których cierpienie

Meandry wiary - Czy Bóg może skazać na wieczne potępienie?

Czy wiesz, że Bóg nikogo nie skazuje na potępienie? To proste, lecz najpierw muszę coś wyjaśnić. Bóg jest bytem doskonałym, a każdą doskonałość

Meandry wiary - W jaki sposób Bóg tryumfuje nad złem?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło już wcześniejsze rozważanie. W tym miejscu pragniemy rozszerzyć zagadnienie. Nie wiemy do końca, dlaczego istnieje

Meandry wiary - Czy śmierć Syna Bożego była konieczna?

   Patrząc na śmierć samego Boga, można faktycznie zapytać, czy była konieczna aż taka ofiara, aby wyrwać grzeszną ludzkość z mocy szatana

Meandry wiary - Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Jahwe

   Bóg, jaki objawia się na kartach Starego Testamentu, nosi święte imię Jahwe. Jego rozwinięta forma brzmi: „Jestem, który jestem” (Wj 3