headerimg

Credo

Credo in unum Deum Wierzę w jednego Boga
Patrem omnipotentem Ojca wszechmogącego
factorem caeli et terrae Stworzyciela nieba i ziemi
visibilium omnium wszystkich (rzeczy) widzialnych
et invisibilium i niewidzialnych
Et in unum Dominum Iesum Christum I w jednego Pana Jezusa Chrystusa
Filium Dei unigenitum Syna Bożego jednorodzonego
Et ex natus ante omnia saecula który jest zrodzon przed wszystkimi wiekami
Deum de Deo, lumen de lumine Bóg z Boga, Światłość ze Światłości
Deum verum de Deo vero Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego
Genitum non factum Zrodzony a nie stworzony
consubstantialem Patri współistotny Ojcu
per quem omnia facta sunt a przez Niego wszystko się stało
Qui propter nos homines Który dla nas ludzi
et propter nostra salutem i dla naszego zbawienia
descendit de caelis zstąpił z nieba
et incarnatus est de Spiritu Sancto i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego
ex Maria Virgine, et homo factus est z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem
Crucifixus etiam pro nobis Ukrzyżowany również za nas
sub Pontio Pilato pod Poncjuszem Piłatem
passus et sepultus est został umęczony i pogrzebany
Et resurrexit tertia die I zmartwychwstał trzeciego dnia
secundum Scripturas jak oznajmia Pismo
Et ascendit in caelum I wstąpił do nieba
sedet ad dexteram Patris siedzi po prawicy Ojca
Et iterum venturus est cum gloria I powtórnie przyjdzie w chwale
iudicare vivos et mortuos sądzić żywych i umarłych
cuius regni non erit finis a Królestwu Jego nie będzie końca
Et in Spiritum Sanctum I (wierzę) w Ducha Świętego
Dominum et vivificantem Pana i Ożywiciela
Qui ex Patre Filioque procedit który od Ojca i Syna pochodzi
Qui cum Patre et Filio simul który z Ojcem i Synem wspólnie
adoratur et conglorificatur odbiera uwielbienie i chwałę
qui locutus est per Prophetas który mówił przez Proroków
Et unam, sanctam, catholicam I (wierzę) w jeden, święty, powszechny
et apostolicam Ecclesiam i apostolski Kościół
Confiteor unum baptisma Wyznaję jeden chrzest
in remissionem peccatorum na odpuszczenie grzechów
Et expecto resurrectionem mortuorum I oczekuję wskrzeszenia umarłych
Et vitam venturi saeculi i życia wiecznego w przyszłym świecie
  1. Kneblewski - Credo - Wierze w Jednego Boga
  2. Kneblewski - Credo - pod Ponckim Pilatem
  3. Kneblewski - Credo - i zstapil do piekieł
  4. Kneblewski - Credo - Wierzę w Ducha Świetego
  5. Kneblewski - Credo - wierze w jeden powszechny katolicki kosciol