headerimg

Niedziela 19.09.2021

25 Niedziela Zwykła             19.09.2021

Czytania liturgiczne: Ps 54; Mdr 2,12. 17-20; Mk 9,30-37; Jk 3,16 – 4,3

Bóg, który nieustannie zabiega o kształt osobowej relacji z człowiekiem.

 Jak odbierasz Jego mądrość dla swojego życia?

 

Księga Mądrości       Poznając możliwe motywacje działania ludzi ?

Obserwacja: Jak mogą myśleć i działać ludzie nie liczący się z Bogiem? „ Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów”(2,13). Zrozumienie: Oto prawdopodobna motywacja tych, którzy próbują człowieka ufającego Bogu: „Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność”. „Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony”. Zastosowanie: Setki lat później, Jezus Chrystus w najczystszej postaci doświadczył tego wszystkiego. Bóg Go ocalił. Zmartwychwstał…. „ Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą”(2,23-24). To On jest Drogą i Prawdą i Życiem.

Ewangelia św. Marka   Uznając Jezusowe zasady pierwszeństwa w świecie?

Obserwacja:  Jezus z uczniami „ podróżowali przez Galileę” i mówi im „«Syn Człowieczy będzie wydany    w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.” Dlaczego? Zrozumienie: „W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”. Opanowała ich pokusa stosowania miary wielkości świata ludzkiego do mierzenia własnej wielkości w oczach Boga. Jezus rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!»”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». Zastosowanie: Wartość ucznia Jezusa jest tym większa, im większe jest jego poddanie Bogu. Przyjmując Jezusa do swojego życia,  jak pokorne dziecko – przyjmuje się Boga, który Go posłał.

List św. Jakuba    Rozpoznając przyczyny zachowania nie znajdującego wsparcia u Boga?

Obserwacja: Jakub zadaje ludziom wierzącym pytania: Kto spośród was jest mądry i rozsądny?”. Co rozstrzyga o mądrości i rozsądku ? A „skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?”. Zrozumienie:  Bóg jest Mądrością, poznając Go w Duchu Jezusa, Jakub stwierdza: „Mądrość zstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój”. Wojny, kłótnie? Mają swoje źródło w pożądaniu człowieka, który nawet źle się modli, bo walczy tylko o zaspokojenie swoich żądz. Zastosowaniem jest niezgoda na obecność w moim sercu gorzkiej zazdrości, skłonności do przechwalania się i kłótni. To sprzeciw wobec każdego kłamstwa, które ze swej natury jest mądrością  ziemską, zmysłową i szatańską”. 

Psalm 54                    

„Oto Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Będę sławić Jego imię, bo ono jest dobre”

 

Czytamy „Pismo Święte  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
Serdecznie zapraszamy !