headerimg

Niedziela 29.08.2021

22 Niedziela Zwykła   29.08.2021

Czytania liturgiczne:   Pwt 4,1-2.6-8; Ps 15; Mk 7,1-8.14-15.21-23; Jk 1,17-22.27

Bóg jest niezmienny, więc i Jego Słowo nie zmienia swojej treści.

Jaki realny wpływ na twoje życie ma autorytet Słowa Boga = Pisma Świętego?

 

Księga Powtórzonego Prawa      Nakazy Boga są dla mnie mądrością?

Treść: Mojżesz do ludu Bożego: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców”. „Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy  tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”. Przestroga:  Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.  Widzieliście na własne oczy, co uczynił Pan w Baal-Peor, jak każdego człowieka, który poszedł za Baalem z Peor, wyniszczył Pan spośród was;  a wy, coście przylgnęli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy żyjecie”(4,3)Bóg oczekuje: „Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. W ten sposób imię Boga będzie rozsławione w świecie.

Ewangelia św. Marka    Badam czy tradycja nie staje się ważniejsza niż Słowo Jezusa?

Treść: Zebrali się u Niego (Jezusa) faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy”. Sprawiają wrażenie komisji, która bada stosunek Jezusa i Jego uczniów do stworzonej przez ludzi tradycji. Zapytali, «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych”?. Chodziło o nakaz mycia rąk jako element rytualnej czystości. Zasada ta nie wywodziła się ze Starego Testamentu i mogła nawiązywać do wpływów greckich. Mimo to faryzeusze skrupulatnie przestrzegali tego nakazu. Twierdzili także, że jeśli ktoś należne rodzicom świadczenia, przeznacza na darowiznę na rzecz świątyni, to już nie musi nic uczynić dla ojca ni dla matki”.(7,10-12). Przestroga: W ten sposób, mówi Jezus do nich, „znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie»”. „«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji ». Bóg oczekuje: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie!”. To „co wychodzi z człowieka”, z jego wnętrza, którym jest serce, dusza, czyli ośrodek i źródło całego życia wewnętrznego: myślenia, uczuć i chcenia, to ma znaczenie dla Boga. Dla ucznia  Jezusa ważniejsze od przestrzegania ludzkich tradycji jest kierowanie się w życiu wiarą Bogu i miłością.

List św. Jakuba     Przyjąwszy zaszczepione we mnie Słowo, wprowadzam je w czyn.

Treść: „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.  Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy”. „Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania” słowa Bożego. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”. Przestroga: „Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był”. Bóg oczekuje: „Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo”. I będzie zdolny zachować „siebie samego nieskalanym od wpływów świata”.

Psalm 15            „Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje”

                                „Będzie przebywał w Twym przybytku, Panie”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym