headerimg

Niedziela 22.08.2021

21 Niedziela Zwykła       22.08.2021

Czytania liturgiczne: Joz 24,1-2a.15-16. 18b; Ps34; J6,54.60-69; Ef 5,21-32

Bóg, który uznaje wybór człowieka.

Które wybory w twoim życiu oparłeś tylko na bezwarunkowej ufności Bogu? 

 

Księga Jozuego       Służba tylko Bogu czy także komuś / czemuś innemu?

Sytuacja:  „Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela”. Wybór: „Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki (bożki Mezopotamii), czy też bóstwom Amorytów,  w których kraju zamieszkaliście”. Tęsknicie za tradycją, „wiarą ojców” a może wolicie identyfikować się z tym, co niesie współczesna kultura i zwyczaje? „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu»”, oznajmia Jozue. Rozstrzygnięcie: „Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej,  z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem»”.

Ewangelia św. Jana          Uwierzyć Jezusowi i Jego słowu czy odejść?   

Sytuacja: Jezus mówi: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»”. Obietnica brzmi wspaniale, ale nie pojęli co znaczy „spożywać Jezusa”. Wybór: A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»”. „Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło”. Byli świadkami uzdrowień, rozmnożenia chleba, niewytłumaczalnego przemieszczenia Jezusa na drugi brzeg jeziora. Usłyszeli ponad to „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” – jednak nie uwierzyli. „Pośród was są tacy, którzy nie wierzą».  Jezus zwraca się więc „do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»”. Rozstrzygnięcie: „Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali,  że Ty jesteś Świętym Boga».

List do Efezjan    Bezwarunkowa i ofiarna miłość współmałżonka czy „pod warunkiem”?

Sytuacja: Paweł pisze do wierzących  małżonków, przypominając im „jesteśmy członkami Jego Ciała”, Ciała Chrystusa. Wybór: Mężowie mogą cytować żonom, że mają być „poddane swym mężom, jak Panu,   bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła” i kochać żony pod warunkiem, że zrealizują męskie rozumienie poddaństwa w małżeństwie. Żony mogą przytaczać mężom słowa: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”. „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało (…),każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół” i warunkować swoje oddanie. Rozstrzygnięcie: Słowo kierowane do żon – powinny znać i rozważać żony. Podobnie adresatem słów skierowanych do mężów – są mężowie i one mają być wskazaniem dla ich miłości. „A w końcu, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!”.Dwoje jednym ciałem” w Duchu Jezusa.

Psalm 34            „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,

                            szczęśliwy człowiek, który do Niego się ucieka”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym