headerimg

Niedziela 15.08.2021

20 Niedziela Zwykła           15.08.2021

Czytania liturgiczne: Łk 1,39–56; 1Kor 15,20–26; Ap 11,19a;12,1.3-6a.10; Ps 45

Bóg Wszechmogący, który uczynił wielkie rzeczy.

W określeniu rzeczy, które Bóg tobie uczynił, jak pomocnym jest przykład...

Ewangelia św. Łukasza     …dwóch kobiet, Marii i Elżbiety?

Obserwacje: W domu Zachariasza spotykają się dwie kobiety. Obie poczęły na skutek działania Boga. Obie są napełnione Duchem Świętym. Obie służą Bogu jako matki synów, co do których Bóg ma swój plan. Co wyznają: Elżbieta; «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».” Maria; «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w życiu obu kobiet były możliwe dzięki ich dojrzałej wierze i postawie gotowych na wypełnianie woli Boga. Maria mówi o swoim Bogu jako Zbawicielu, świętym, miłosiernym i troskliwym. Miłuje Boga, więc także i ludzi – zostaje trzy miesiące u Elżbiety, by jej pomóc. Elżbieta błogosławi Boga w łonie Marii, uznając w niej matkę jej Pana, raduje się i błogosławi Marię za to, że uwierzyła obietnicy Boga.

1 List do Koryntian          …Pawła Apostoła ?

Obserwacje: Paweł pisze, „twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania”(15,12). Co wyznaje: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa”(15,13-16). Wielkie rzeczy: „Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”. „I jak w Adamie wszyscy umierają”, bo każdy człowiek rodzi się w naturze skłonnej do grzechu, więc gdyby nie zbawcza śmierć Jezusa, nikt nie miałby szans na życie wieczne z Nim. Dlatego tylko „w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa”. Król Jezus „położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego”.

Księga Apokalipsy        …Jana Ewangelisty?

Obserwacje: „Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni”. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie”. „Stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu”. Co wyjaśnia: Maria, matka Jezusa, pochodząc z narodu wybranego, w tym obrazie reprezentuje cały naród Żydowski. Smok to szatan. Jezus zwyciężył, nigdy nie uległ szatanowi. Przygotował drogę zbawienia dla każdego, kto złoży w Nim całą nadzieję. Wielkie rzeczy: I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten (szatan), co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. «Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować”.

Psalm 45            „On jest twoim Panem; oddaj Mu pokłon!”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.