headerimg

Niedziela 08.08.2021

19 Niedziela Zwykła           08.08.2021

Czytania liturgiczne:  1Krl 19,4-8; Ps 34; Ef 4,30–5,2; J 6,41-51

Bóg, który może się zasmucić, lecz nigdy nie rezygnuje z człowieka.

Kiedy ty zasmucasz Ducha Bożego? Może gdy…

1 Księga Królewska      …trudne doświadczenia sprawiają, że poddajesz się?

Sytuacja: Eliasz staje odważnie przed bałwochwalczym królem Achabem(18,17), wykonuje to, co słyszy od Boga, na górze Karmel(18,20-45), aby lud się nawrócił. Pomimo ekspozycji Bożej mocy, sam, w zagrożeniu życia, ucieka na pustynię. „Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć”. Przerasta go myśl o dalszej służbie Bogu. Mówi: „«wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków»”. W rezygnacji kładzie się pod krzewem i zasypia. Wierny Bóg: posyła anioła i Eliasz zostaje nakarmiony w niezwykły sposób. „Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb”, na osobiste spotkanie z Panem. Bóg przyjdzie w „szmerze łagodnego powiewu( 19,12) i podniesie go z niemożności. 

Ewangelia św. Jana      …szukasz relacji z Bogiem poza Jezusem?

Sytuacja: przyszli za Jezusem do Kafarnaum, poruszeni cudami i nauką Jezusa, gotowi okrzyknąć Go ziemskim królem. Ale słyszą: „«Jam jest chleb, który z nieba zstąpił»” i oburzają się: „«Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"» . Przerasta to ich pojmowanie. Akceptują Jezusa jako niezwykłego człowieka, ale nie wierzą, że jest Synem Boga. Słyszą: „Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.  Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Czym jest spożywanie osoby Jezusa, który stoi przed nimi? Czy to zbliża do Boga, Dawcy życia  i śmierci? Wierny Bóg ustami Jezusa wyjaśnia. Każdy, którego przyciągnęła do Boga Jego wielkość i miłość objawiona w dziejach, teraz „przyjdzie do Mnie”. „«Nie szemrajcie między sobą!  Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym”.  „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne.  Jam jest chleb życia”. Spożywaniem żywego chleba, którym jest Syn Boży, jest wiara i ufność Jemu oraz Jego naśladowanie.

List do Efezjan         …wątpisz, że potrafisz żyć w mocy od Boga?

Sytuacja: Ci, którzy tworzyli kościół w Efezie zostali już umocnieni słowami, że „zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”, mają „śmiały przystęp do Ojca, z ufnością, dzięki wierze w Niego”(3,11-12). Teraz słyszą: „jako dzieci umiłowane”, „bądźcie więc naśladowcami Boga”. I „nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Te oczekiwania wydają się przerastać możliwości człowieka. Czy ktoś okaże się tak doskonałym? Wierny jest Bóg, „który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego”(4,6-7). On „mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała”(3,20).

Psalm 34   „Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.
                    Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą!
                   Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.