headerimg

Niedziela 25.07.2021

17 Niedziela Zwykła           25.07.2021

Czytania liturgiczne:  2 Krl 4,42 – 44; J 6,1-15; Ef 4,1-6; Ps 145

Bóg, który karmi do nasycenia.

Jakim pokarmem czujesz się nasycany przez Niego?

 2 Księga Królewska       Chlebem powszednim?                           

Pokarm:  „Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu (Elizeuszowi) chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku”. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!»”. Wątpliwości:  „Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?»”. Ocenia sytuację racjonalnie i pyta o sposób wykonania polecenia. Jednak dla Elizeusza nie jest to problem, zna możliwości Boga, któremu ufa. Mówi po prostu: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki»”. Boże zaopatrzenie: Kiedy sługa wykonuje polecenie, staje się świadkiem tego, że wszyscyjedli i pozostawili resztki - według słowa Pańskiego”. Ciekawe, czy to doświadczenie wzmocniło jego wiarę?

Ewangelia św. Jana     Niezwykłymi wydarzeniami przynoszącymi ratunek ?

Pokarm, którego potrzebowali ludzie szukający Jezusa, był innej natury, niż chleb powszedni. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali”. Słyszeli o Jego działalności, wielu zapewne dawało świadectwa cudownego ratunku z rąk Jezusa. Wątpliwości ogarniają uczniów, tych, którzy będąc z Jezusem najbliżej, nadal nie rozumieją, że towarzyszą Synowi samego Boga! Wobec zaistniałej potrzeby nakarmienia tłumu, Filip a potem Andrzej kalkulują czysto po ludzku: nie ma dość ani jedzenia ani pieniędzy na jego zakup, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Boże zaopatrzenie: Jezus „wiedział co miał czynić”. Kilka chlebów i dwie ryby, „odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym (…), tyle, ile kto chciał”. „A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów”. Czy to wydarzenie okazało się wystarczająco znaczące, aby uczestnicy uznali w Jezusie oczekiwanego Mesjasza? Bożym pragnieniem było zaopatrzyć ich w życie wieczne a oni chcieli „przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem”, bo „jedli chleb do sytości”(6,26).  

List do Efezjan     Zdolnością miłowania siebie i innych?                      

Pokarm: „Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego”(4,7), przypomina Paweł wierzącym kościoła w Efezie. Łaska, niezasłużona przychylność Boga, dar do odebrania jedynie w tych, co trwają w Chrystusie. Wątpliwość: Czy zachęty „abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostali wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” i wezwanie „usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”- nie przekracza naszych możliwości? Boże zaopatrzenie, to kościół, którym są wszyscy ci, którzy zaufali Jezusowi. Stanowią Ciało Chrystusa, są jedno dlatego, że „Jeden jest Duch”, „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest”, „Jeden jest Bóg (…), który działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.

Psalm 145       Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze”.

„Panie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.