headerimg

Niedziela 20.06.2021

12 Niedziela Zwykła           20.06.2021

Czytania liturgiczne:  Hi 38,1.8-11; Ps107, Mk4,35-41, 2Kor5,14-17

Bóg, w którym wszystko ma swoje istnienie.

Jak odnajdujesz siebie w Bogu każdego dnia?

 Księga Hioba     Uznając Jego potęgę w dziele stworzenia?

Pragnienie poznawania Boga jest nieodzowną częścią Jego objawiania się w życiu każdego człowieka. Ale Hiobowi wydaje się, że to jak poznał Boga do czasu próby – wystarczy. W czasie pasma klęsk i rozpaczy chciałby od Boga usłyszeć tylko jedno, odpowiedź na pytanie: „Dlaczego ja, przecież prowadziłem sprawiedliwe życie?”. Odpowiedź: „z wichru Pan odpowiedział Hiobowi” w sposób niezwykły. „Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię?”(8,4) potem zadaje Hiobowi jeszcze dziesiątki retorycznych pytań dotyczących dzieła stworzenia. Suwerennego dzieła potężnego Boga. Przyjmij: Nie wiesz jak Bóg „bramą zamknął  morze”, po co „chmury dał mu za ubranie”. „Myśli Moje nie są myślami waszymi”, „drogi Moje górują nad waszymi”(55,8-9), usłyszy Izajasz. Ale „przymioty Boga, niewidzialne od stworzenia świata”, ,,stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła”(Rz 1,20).

Ewangelia św. Marka    Wierząc, że zawsze jestem bezpieczny  w obecności Syna?

Pragnienie ratunku w stanie zagrożenia życia od zawsze kierowały myśli człowieka do istot pozaziemskich. Dla Izraelitów był to Jedyny Bóg. Uczniowie Jezusa podążali z Nim, bo rozpoznali, że Jego dokonania i głoszone nauki mogą mieć swoje źródło tylko w ich Bogu. Jednak gdy zerwał się gwałtowny wicher i fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała, a Jezus spał w tyle łodzi na wezgłowiu (…), zbudzili Go słowami:  «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» Odpowiedź Jezusa to nie tylko działanie: On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. To także pytanie skierowane do uczniów: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» Przyjmij, jeżeli „nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne” to Jezus jest Wszechmogącym Bogiem. Ufając Mu we wszystkim będziesz bezpieczny.      

2 List do Koryntian       Żyjąc nowym życiem?

Pragnienie innego życia, nie obciążonego nakazami i zakazami, których niewykonanie wywołuje lęk przed gniewem Bożym, jest potrzebą każdego wierzącego człowieka. Odpowiedź, Paweł wyjaśnia, „w Chrystusie Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów”(5,19). „Bóg dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”(5,21). Ta „miłość Chrystusa przynagla nas”, abyśmy już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał”. Przyjmij, jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”. „W Nim (Chrystusie) wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte”(Kol 2,3). „Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności”(Kol 2,7).

Psalm 107    „Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego łaskawość.

Niechaj to mówią odkupieni przez Pana”.

„Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.