headerimg

Niedziela 16.05.2021

7 Niedziela Wielkanocna     16.05.2021

Czytania liturgiczne: Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 4, 1-13; Mk 16,15-20

Bóg, który pragnie aby wszyscy byli zbawieni.

W jaki sposób twoje życie wpisuje się w to Boże pragnienie?

 Ewangelia Św. Marka     Jestem gotowy do głoszenia Dobrej Nowiny?

Jezus przed wniebowstąpieniem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. Iść, to nie pozostać biernym wobec tego wezwania. Życie wieczne jest największym darem Boga, którego odebranie zależy od wolnej decyzji tego, który Bożą ofertę usłyszy. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. „Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami” i będą doświadczać rzeczy niezwykłych. „Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”. Przymnażać zbawionych: Gdy Jezus wstąpił do nieba, Jedenastu rozeszło się i „głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły”. Jaka jest moja postawa wobec tych, którzy stanowią mój świat. Czy są świadomi skutków przyjęcia i odrzucenia? 

Dzieje Apostolskie     Jestem świadkiem Jezusa Chrystusa?

Jezus przed wniebowstąpieniem, „ukazywał się Apostołom przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym”. „Kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. „Zostaniecie ochrzczeni Duchem” . „Otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Przymnażać zbawionych: Apostołowie „uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba”. Otrzymali zadanie, będą o Nim świadczyć. Objawił się na ziemi Syn Boży, wykonał Boży plan dostępności zbawienia dla każdego człowieka, umarł i zmartwychwstał i my spotykaliśmy się z Nim. „Ten Jezus, (…) przyjdzie tak samo, jak widzieliśmy Go wstępującego do nieba”.  Czym wypełniam czas oczekiwania na  powtórne przyjście Jezusa na ziemię?

List do Efezjan      Wzrastam w poznaniu Chrystusa, by budować Jego Ciało ?

Jezus po wniebowstąpieniu: Bóg „wszystko poddał pod Jego stopy i ustanowił Go Głową całego Kościoła”(1,22). „Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami  dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego”. Polecenie Zbawiciela: „usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaka daje wasze powołanie”. „Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego”. Jaki dar łaski rozpoznajesz w sobie do budowania Ciała Chrystusowego?

Psalm 47   „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,                                                           

wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,

bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią.

On nam poddaje narody”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.