headerimg

Niedziela 11.04.2021

2 Niedziela Wielkanocna       11.04.2021

Czytania liturgiczne: Dz 4,32-35; Ps 118; 1J 5,1-6; J 20,19-31

Bóg dawca Życia.

Jak odebrałeś ten dar w swojej historii z Bogiem?

Ewangelia Św. Jana     Usłyszałem o Jezusie, Synu Boga i uwierzyłem Mu?

Uwierzyć, że celem utrwalenia wydarzeń związanych z życiem i działaniem Jezusa w Piśmie Świętym jest  „abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego Imię”. Wiara w Jezusa jest źródłem przebaczenia wszystkich grzechów, niewiara powoduje, że nie zostało odpuszczone to wszystko, co człowieka oskarża przed Bogiem. Ten, który uwierzy, to osobiście wyzna Jezusowi „Pan mój i Bóg mój”. Żyć z wiary to poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego. W ten sposób uczniowie Jezusa będą rozstrzygać wszystko zgodnie z Bożą wolą, będą musieli rozpoznać wiarę, zanim potwierdzą komuś, że ma udział w królestwie, że ma życie wieczne. Temu, kto nie uwierzy mogą powiedzieć: „Bóg miłuje ciebie i czeka na ciebie”. Dawać świadectwo: kiedy apostoł Tomasz będzie głosił Ewangelię i mówił ludziom o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zrozumie tych, którzy mają wątpliwości, którzy szukają dowodów lub czegoś nie rozumieją. W jaki sposób ty szukasz odpowiedzi na swoje wątpliwości związane z wiarą? Znajdujesz?

Dzieje Apostolskie           Związałem swoje życie z innymi ufającymi Jezusowi,

                                  aby stanowić jedno i świadczyć o Nim w tym świecie ?   

Uwierzyć, zgodnie ze Słowem Boga, to nawrócić się od tego świata do Boga, przyjąć chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów i odebrać dar Ducha Świętego.(Dz 2,38-39). Żyć z wiary: „wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. Nikt z nich nie uważał za swoje tego, co posiadał, ale wszystko było wspólne”. „I wszyscy byli obdarzeni bogactwem łaski”. „Właściciele ziemi i domów sprzedawali je, a uzyskane pieniądze przynosili i składali przed apostołami. I rozdzielali je każdemu według potrzeb”. Dawać świadectwo: „Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa”. Który z aspektów życia pierwszej wspólnoty w Chrystusie, rozpoznajesz dzisiaj jako trudny do realizacji?  Dlaczego, jak myślisz?

1 List Jana Apostoła      Wzrastam w poznaniu Jezusa i miłuję mocą Ducha ?

Uwierzyć, to być na nowo narodzonym. „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga”. Żyć z wiary,  to miłować braci w wierze, bo „każdy, kto miłuje Tego, który go zrodził, miłuje również Tego, który z Niego jest zrodzony. Po tym rozpoznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i postępujemy zgodnie z Jego przykazaniami”, zgodnie z nauką Chrystusa. Dawać świadectwo, to żyjąc w wierności nauce Chrystusa, z mocą Ducha, głosić Źródło tych umiejętności w tym świecie. Świat rozumiany jako wszystko to, co sprzeciwia się Bogu lub ignoruje Jego istnienie, objawia swoją wrogość wobec ufających Bogu. „Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Bo kto zwycięża świat, jak nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”. „Wszystko bowiem, co z Boga zostało zrodzone, zwycięża świat”.  Jak korzystasz z mocy przekonań płynących z wiary Jezusowi, wobec ludzi tego świata ?

Psalm 118     Lepiej się uciec do Pana,  niż pokładać ufność w człowieku”.

„Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?”

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym.