headerimg

Niedziela 28.03.2021

6 Niedziela Wielkiego Postu     28.03.2021    NIEDZIELA PALMOWA

Czytania liturgiczne:   Iz 50,4-7; Ps 22; Mk 14,1-15,47; Flp 2,6-11

Bóg, który wspiera posłusznych Jego woli.

Kiedy namacalnie doświadczasz tego wsparcia?

Księga Izajasza        Gdy wypełnianie Jego woli okazuje się bardzo wymagające?

Trzeba „przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące”, słyszy sługa Boży. Wsparcie: „Pan Bóg każdego ranka pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho”. „Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym”. „Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. Dlatego „nie oparłem ani się cofnąłem”.

W jaki sposób Bóg wzmacnia ciebie, gdy mówisz o Nim ? Opowiedziałbyś?

Ewangelia  Św. Marka     Gdy jakość mego trwania przy Jezusie, obnaża mnie?

1.Trzeba by zgromadzeni zostali poruszeni, by uznać w Nim Syna Boga. Dlatego kobieta „uczyniła, co mogła”, namaszczając głowę Jezusa drogim olejkiem. Zwróciła uwagę obecnych i odebrała ich oburzenie. Wsparcie przychodzi od Jezusa, „zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry czyn spełniła względem Mnie”. „Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”.

2. Trzeba aby Jezus odszedł z tego świata, „jak o Nim jest napisane”. Dlatego ujawni się ktoś, „przez którego Syn Człowieczy będzie wydany”. „Lecz biada temu człowiekowi”. Wsparciem Jezusa dla Judasza, jest uzmysłowienie mu: „Ja wiem, co chcesz uczynić”. Bliscy tobie, moi pozostali uczniowie, też wiedzą; „ten, który ze Mną rękę zanurza w misie”. Jeszcze jest czas

3. Trzeba czuwać i modlić się w Getsemani. Dlatego, że Jezus o to prosi. Trzy lata zaspokajał wszelkie potrzeby swoich uczniów, teraz mówi „do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci”. Wsparciem Jezusa dla nich, było trzykrotne budzenie i wskazanie wagi wytrwania, „czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Jakim odbiorcą Jego wsparcia okazujesz się być gdy:  trzeba  się przyznać do Niego przed ludźmi,        

wycofać się ze złego zamiaru, czuwać i modlić się w Jego imię?   

List do Filipian         Gdy jestem przynaglany do zaradzenia potrzebom innych?

Trzeba, aby każdy troszczył się „nie tylko o swoje własne sprawy, ale także o innych”(2,4). „To dążenie niech was ożywia”. Dlatego, że „ono też było w Chrystusie Jezusie”. „On przyjąwszy postać sługi”, „uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. Jego dążenie, przyniosło możliwość zaspokojenia fundamentalnej potrzeby każdego człowieka - potrzeby zbawienia. Wsparciem jest Bóg, który „Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię”, „aby wszelki język wyznał, że Jezus jest Panem” mając dostęp do chwały Ojca. Ten sam Bóg „jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą”(2,13)Jak dziękujesz Mu za dar zbawienia, jak za inicjację w tobie każdego dobra, którego jesteś wykonawcą?

Psalm 22             „Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,

     przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. A dusza moja będzie żyła dla Niego,  

             potomstwo moje Jemu będzie służyć, opowie o Panu przyszłemu pokoleniu,                   

                           a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi:

                                                        Pan to uczynił”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym