headerimg

Niedziela 21.03.2021

5 Niedziela Wielkiego Postu     21.03.2021

Czytania liturgiczne: Jr 31,31-34; Ps 51; J 12,20-33; Hbr 5,7-9

Bóg, który nigdy nie rezygnuje z człowieka.

Jak rozpoznałeś Jego inicjatywę pozyskania ciebie?

Księga Jeremiasza         Gdy odpowiedział na moje wołanie,
                                      wyprowadzając mnie z sytuacji niemożliwej?

Inicjatywa Boga: „gdy ująłem ich za rękę i wyprowadziłem z ziemi egipskiej”. Zawarł Bóg Przymierze ze swoim ludem. Nie dotrzymywali go, On dawał się przebłagać i ratował: karmił, poił, uzdrawiał. Nie przestawał prowadzić ich we właściwym kierunku, do ziemi obiecanej. Dał Prawo, chroniące ich życie  – ale okazali swą niezdolność do bycia posłusznymi Bogu. Nowe Przymierze: „Oto nadchodzą dni - mówi Bóg – gdy zawrę (…) Nowe Przymierze”, które „będzie się różnić od Przymierza, które zawarłem z ich przodkami”. „Moje Prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę w ich sercach”. „Wszyscy będą Mnie znali,  od najmniejszego do największego – mówi Bóg”. Pozyskani: „Będę dla nich Bogiem, a oni będą dla Mnie” - z wolnego, osobistego, wyboru. „Wtedy odpuszczę ich winy, a ich grzechów nie będę już pamiętał”.

Ewangelia Św. Jana      Gdy przez zgodę na śmierć Swojego Syna, umożliwił mi zbawienie?

Inicjatywa Boga: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”(J3,16). Każdy, więc także ludzie spoza narodu wybranego. „Niektórzy Grecy” podchodzą do Filipa: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Gdy dociera ta wiadomość do Jezusa, On wypowiada słowa: „Nadeszła godzina”, mając na myśli czas zbawczej ofiary na krzyżu. Jezus odczuwa lęk. „Ojcze wsław Twoje imię!”, woła, „niech Tobie oddadzą chwałę, bo to Ty przygotowałeś plan ratunku dla grzesznego człowieka”. Ludzie słyszą odpowiedź Boga. Jezus wyjaśnia: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was”. Nowe Przymierze świętego i sprawiedliwego Boga z niezdolnym do życia bez grzechu, człowiekiem może zaistnieć tylko wtedy, gdy Ktoś umożliwi tę relację oczyszczając człowieka z winy. To może zrobić tylko Ktoś tak święty jak sam Bóg. Jezus. „Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając jaką śmiercią miał umrzeć”.  Błogosławieństwo: Jezus mówi o Sobie w obrazie ziarna. Wrzucone w ziemię, jeśli „nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Jezus obiecuje wszystkim bez względu na narodowość czy status społeczny; wszystkim, którzy zapragną i z wiarą zdecydują o swojej uległości „przyciągającemu do siebie” Jezusowi, że staną się uczestnikami Nowego Przymierza.

List do Hebrajczyków   Gdy uczynił Syna jedynym Pośrednikiem, aby wstawiał się za mną?                                                  

Inicjatywa Boga: „Chrystus nie sam siebie okrył sławą”. „Uczynił to Ten, który powiedział do Niego (…), Jam Cię dziś zrodził (…), Tyś jest kapłanem na wieki”(5,5-6). „On to podczas swego ziemskiego życia, z wielkim wołaniem i łzami zanosił błagania i prośby do Tego, który mógł Go ocalić od śmierci. I został wysłuchany”.Chociaż był Synem, przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa”. „Wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego”.  Nowe Przymierze: Chrystus „jest pośrednikiem Nowego Przymierza”(9,15), „bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi (…), ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga”(9,24). Błogosławieństwo: „Chrystus raz jeden został ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy  Go oczekują”(9,28).

 Psalm 51         „Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !