headerimg

Niedziela 07.03.2021

3 Niedziela Wielkiego Postu     07.03.2021

Czytania liturgiczne: Wj 20,1-17;  Ps 19;  J 2,13-25;  1Kor 1,22-25

Bóg, który oczekuje wierności od człowieka dla jego dobra.

W jaki sposób jestem wierny Bogu?

Księga Wyjścia     Skoncentrowany na Prawie czy na Osobie Dawcy Prawa?

Pomyśl: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem”. To Ja prowadzę cię do obiecanej, wspaniałej ziemi. Nie miej „cudzych bogów obok Mnie”. Jestem potężnym Bogiem, nie wzywaj Mojego Imienia „w błahych rzeczach”. Prowadzenie: „Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia”. Dzień siódmy jest dniem twojego odpoczynku. Pobłogosławiłem ten dzień. To święty dzień dla naszej relacji. Dobro: obietnica Boża, „Okazuję łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”. Czym dla mnie jest znajomość Prawa? Utrudnieniem? Obciążeniem? Wdzięcznością jego Dawcy?

Ewangelia Św. Jana      Skoncentrowany na wypełnianiu zasad religijnych czy żyjący stale  w obecności Chrystusa?

Pomyśl: Prawo Mojżeszowe dokładnie określało co powinien zrobić składający ofiarę. Handel w świątyni zmniejszał wysiłek składających ofiarę, sprzyjał lenistwu i wygodzie. Miejsce przygotowania duchowego związanego z przygotowaniem ofiary, zajęła rutyna. Zamiast ofiar „bez skazy”, kupowano ofiary niepełnowartościowe, tańsze. Reakcja Jezusa jest uzasadnionym działaniem dla oczyszczenia świątyni i znakiem dla oczekujących Mesjasza. Prowadzenie: Wielu przybyłych na święto Paschy „uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił”. Słowa Jezusa o zburzeniu świątyni i odbudowaniu w ciągu trzech dni, „gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie Jego uczniowie”. „I uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus”.Dobro:  Jezus zna zamysły każdego człowieka, „nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam wiedział”. Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zostanie posłany Duch Święty, a wierzący napełnieni Duchem staną się Świątynią Bożą – każdy oddzielnie i wszyscy razem jako Kościół, będą oddawali cześć Bogu w Duchu i prawdzie. Które określenie trafniej mnie określa: chodzę do Kościoła czy jestem Kościołem?

1 List do Koryntian     

Poszukuję znaków od Boga? Zgłębiam wyjaśnienia mędrców? Czy Chrystus jest moją mocą i mądrością od Boga?

Pomyśl: „Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego co doczesne??”. „Świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej”. „Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić wierzących”(20-21). Prowadzenie: „Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan”. Dobro: Dla tych co przyjęciem odpowiedzieli  na ogłoszoną Ewangelię, „tak spośród Żydów, jak i spośród Greków”, Chrystus stał się „mocą Bożą i mądrością Bożą”. „Jesteście bowiem w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby , jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”(1,30-31). W jaki sposób Chrystus jest dla ciebie mocą i mądrością od Boga?

Psalm 19                       „Niech znajdą uznanie słowa ust moich

                    i myśli mojego serca u Ciebie Panie, moja Skało i mój Zbawicielu”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !