headerimg

Niedziela 28.02.2021

2 Niedziela Wielkiego Postu  28.02.2021

Czytania liturgiczne:  Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116; Mk 9,2-10; Rz 8,31-34

Bóg blisko wszystkich, którzy Go szczerze wzywają.

Co kształtuje twoją osobistą relację z Bogiem?

Księga Rodzaju    Rozmowa z Nim?

To się stało: „po tych wydarzeniach”, po kolejnych doświadczeniach niezwykłego działania Boga w życiu samego Abrahama i bliskich, których prowadził. Czy pamięć o tym, będzie jego siłą? Na wezwanie Boże odpowiada „oto jestem”. Polecenie: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze”. Tego, co działo się w sercu Abrahama po odebraniu tego polecenia – możemy się tylko domyślać. Czytamy relację o tym jak poszedł, jak odpowiedział na pytanie Izaaka: „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój”, i jak był posłuszny do końca, podniósł nóż ofiarniczy.  „Jestem przy tobie”, „wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba” i powstrzymał go. Abraham słyszy, „teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. „Będę ci błogosławił”. „Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu”(22,17-18)Jak pamiętasz swoją reakcję, gdy stanąłeś wobec niemożliwego?

Ewangelia Św. Marka     Poznawanie Go w Jezusie?

To się stało w życiu Piotra, Jakuba i Jana po tym, jak już byli świadkami wielu wydarzeń objawiających moc Bożą Jezusa. Teraz na wysokiej górze On „przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe”. „I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem”. „Rabbi, dobrze że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty” – mówi Piotr, nie bardzo wiedząc jak należy się zachować. „Przestraszeni”  uczniowie słyszą z obłoku głos. Oświadczenie: „To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. „Jestem przy tobie”. I zaraz potem „widzieli już tylko Jezusa”. Obłok zniknął, głos zamilkł, ale Jezus został z nimi i poprowadził ich myśli. „Przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych”. Poruszeni kolejny raz zapowiedzią zmartwychwstania, rozprawiali „między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. I pytali Go”(9,11). A On cierpliwie wyjaśniał. Jak często poszukujesz w Słowie Jezusa odpowiedzi na swoje wątpliwości związane z wiarą?

List do Rzymian          Poleganie na objawionej Prawdzie?

To się stało: „Bóg, który własnego Syna nie oszczędził , ale Go za nas wszystkich wydał”. „Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami”. Oświadczenie: „Jeżeli Bóg z nami”, „jakże miałby wraz z Nim (swoim Synem), wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? „Jestem przy tobie”: Bądź pewien, „ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ni co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”(8,38-39). Jakie znaczenie dla Twojej ufności Bogu, ma poleganie na faktach, na Prawdzie?

Psalm 116      „Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania,  

bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem” . „Popadłem w ucisk i udrękę.

Ale wezwałem imienia Pańskiego: O Panie, ratuj me życie!”. „Byłem bezsilny, a On mię wybawił.    

Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze uczynił”. 

„Będę chodził w obecności Pańskiej”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !