headerimg

Niedziela 31.01.2021

4 Niedziela Zwykła       31.01.2021

Czytania liturgiczne: Pwt 18,15-20 ; Ps 95; Mk 1,21-28; 1Kor 7,32-35

Bóg, którego Słowo czyni człowieka bezpiecznym.

Jak korzystasz z tego sposobu zabezpieczenia ?

 

Księga Powtórzonego Prawa          Będąc posłuszny mowie prorockiej

Pragnienie bliskiego kontaktu z Bogiem, któremu, gdy przemawiał na górze Horeb towarzyszyła obecność ognia i grzmotów – wydawało się nierealne. Nawet zbytnie zbliżenie się do góry, skutkowało śmiercią (Hbr12,18-21). Dlatego Mojżesz skierował do ludu Bożego słowa: „Oto prosiłeś Pana Boga swego, na Horebie”: „niech już nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę ognia, abym nie umarł”. Rozwiązanie: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał”. „Włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę”. „Jeżeli prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem”, „musi umrzeć”. Akceptacja Bożego pomysłu, oznacza zgodę na przestrzeganie wszystkiego, co ogłosi Boży prorok, a w przyszłości Jezus Chrystus. „Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu”(18,13). Jak wiele znasz Bożych obietnic, przekazanych przez proroków?

Ewangelia św. Marka     Uznając w Jezusie Syna Boga i ufając mocy Jego Słowa

Pragnienie znalezienia się w królestwie żyjącego Boga, wyrażało oczekiwanie wielu ludzi. Docierały do nich wieści, o niezwykłości Jezusa i tego co głosił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”(1,15). „Głosił Ewangelie Bożą”(1,14), grupka zaproszonych przez Niego rybaków – poszła za Nim. Rozwiązania szukali także religijni ludzie w Kafarnaum. Tam, pewnego dnia do synagogi wszedł Jezus „i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Co więcej, stają się świadkami niezwykłego wydarzenia: „człowiek opętany przez ducha nieczystego” wykrzykuje: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”, Jezus rozkazuje mu zamilknąć i opuścić tego człowieka. „Duch nieczysty (…) z głośnym krzykiem wyszedł z niego”. Akceptację rozpoczyna znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. Naoczni świadkowie rozpowiadają o Nim po całej Galilei. Ale czy uznali w Nim Syna Boga, Mesjasza, Króla? W czym przejawia się w twoim życiu poczucie bezpieczeństwa poddanego Królowi?

1 List do Koryntian         Idąc za wskazaniami tych, którzy mają Ducha Bożego

Pragnienie, uniknięcia utrapień związanych ze statusem społecznym, który posiada człowiek w chwili, gdy staje się członkiem Ciała Chrystusa. Niezamężny? A może lepiej żonaty?  Niewolnik czy za wszelką cenę , wolny? Wybór służby tylko dla Ewangelii, w stanie wolnym? Co mniej kosztuje? Rozwiązanie wskazują  słowa: „Niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany”(7,24). Jakkolwiek Paweł, rozważając różne aspekty życia związane z danym stanem społecznym, wspomina, że to co mówi w szczegółach, czasami „pochodzi z wyrozumiałości, nie z nakazu. „Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki”(7,6-7). Akceptacja: „Niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał”(7,17), radzi Paweł. „A wydaje mi się, że ja też mam Ducha Bożego”(7,40). Jak korzystasz z mądrości Listów Apostolskich?

Psalm 95         „Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze”.

                      „Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !