headerimg

Niedziela 24.01.2021

3 Niedziela Zwykła       24.01.2021

Czytania liturgiczne: Jon 3, 1-5.10; Ps 25; Mk 1,14-20; 1Kor 7,29-31

Bóg, który przypomina: „przemija postać tego świata”.

W jakim myśleniu i działaniu zastają Ciebie te słowa?

 

Księga Jonasza   Zastanawiam się nad ich znaczeniem dla mojego życia

Postać świata, dla proroka oznaczała jedno: konsekwencją przekazywanego słowa Boga, może być nie tylko zrozumienie i radość odbiorców, ale także odrzucenie aż do okazywania agresji wobec głoszącego. Historia pokazywała, że posługa Słowu, często kończyła się prześladowaniem i śmiercią. Nic dziwnego, że wskazanie Boże dla Jonasza, aby płynąć do Niniwy, wrogiej Izraelowi, zepsutej i pysznej stolicy pogańskiej Asyrii, by ją ostrzec przed grożącym jej wyrokiem Boga – napotkała jego wewnętrzny opór. Potrzebował dodatkowych doświadczeń, aby okazać Bogu posłuszeństwo. Odpowiedź: „Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. „I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu”. Król wydał polecenie: „Niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania” i sam dał przykład zmiany życia. „Kto wie, może (…) Bóg odstąpi od zapalczywości swego gniewu?”(3,8). Skutek: „Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swego złego postępowania. I ulitował się Bóg” i nie wypełnił swego wyroku. W jaki sposób ta historia dotyka mojej wrażliwości na potrzebę ratunku bliskich?  

Ewangelia św. Marka          Rozumiem niezbędność głoszenia Dobrej Nowiny

Postać świata, dla rybaków takich jak Szymon czy Andrzej, oznaczała prowadzenie przedsiębiorstwa, zapewniającego utrzymanie siebie i bliskich. Wierzyli Bogu, byli posłuszni wymogom ich religii i jak wielu oczekiwali królestwa Bożego. Wskazanie Jezusa: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”, na pewno zabrzmiała dla nich zaskakująco. Słyszeli Jego słowa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”, wielu je słyszało. Ale to oni otrzymują zaproszenie do udziału w tym dziele. Odpowiedź: „Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Nie oznacza to, że pozostawili bliskich bez środków do życia – „zostawili ojca swego Zebedeusza, razem z jego najemnikami w łodzi”. Skutek: Paweł kiedyś określi posługę „rybaków ludzi” tak: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują Dobrą Nowinę”(Rz 10,15). Jaki masz udział w głoszeniu Dobrej Nowiny o królestwie „nie z tego świata”(J18,36)?

1 List do Koryntian    Żyję ze świadomością, że moja „ojczyzna jest w niebie(Flp3,20)

Postać świata, tego świata, jest przemijająca – bo oznaczona datą urodzin i śmierci każdego człowieka.  „Mówię bracia, czas jest krótki”. Wskazania Ducha Świętego: „Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali”. Odpowiedź: „Czy więc jecie czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga”(10,23) Jakie przejawy mojego życia ujawniają dobroć, wielkość i miłość Boga, objawioną w Chrystusie?

Psalm 25     „Boże, Tobie ufam”. „Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;

doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności”.

„Niech mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !