headerimg

Niedziela 27.12.2020

1 Niedziela po Narodzeniu Pańskim  27.12.2020

Czytania liturgiczne:   Rdz 15,1-6; 21,1-3;  Ps 105;  Łk 2,22-40;  Hbr 11,8.11-12.17-19

Bóg jest wszechmogący.

Jak opierasz swoje życie na Tym, który wszystko może?

Księga Rodzaju         Przykład Abrama

Osobista relacja, którą miał Abram z Bogiem, przejawiała się także tym, że rozmawiał z Nim; „Panie Boże, co mi dasz?”, odczuwam lęk, bo powierzyłeś mi i memu potomstwu tak wielki kraj (13,14-15), „przecież ja jestem bezdzietny”, a moja żona Sara jest już niezdolna posiadać potomstwo. I tak, „cały mój majątek weźmie w spadku po mnie (…) mój służący”. Zaufać: Pan powiedział do niego: On nie będzie twoim spadkobiercą, lecz będzie nim ten, który od ciebie będzie pochodził”. „Tak liczne będzie twoje potomstwo” jak gwiazdy na niebie. Bóg objawia swoje działanie: „Pan zatroszczył się o Sarę i wypełnił swoją obietnicę. Sara więc poczęła i w tym czasie, który Bóg wyznaczył, urodziła staremu Abrahamowi syna”. „Abraham miał sto lat, gdy urodził, mu się Izaak”(21,5).

Ewangelia św. Łukasza        Przykład Symeona

Osobistą relację, jaką miał Symeon z Bogiem, potwierdza zapis: „Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny”, „oczekiwał pocieszyciela Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim”. Zaufać: „Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego”. Czekał cierpliwie kilkadziesiąt lat, aż pewnego dnia Bóg objawia swoje działanie. Symeon, „kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy Rodzice wnosili małego Jezusa”. Wtedy „wziął Go na ręce i wielbił Boga: Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom”. 

                                                       Przykład Anny

Osobista relacja Anny, wynika z faktu, że była wybraną przez Pana na prorokinię. Gdy Łukasz o niej pisze, „miała już osiemdziesiąt cztery lata”. Odkąd owdowiała, „służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą” i czekając na „wyzwolenie Jeruzalem”. Trwanie w ufności Bogu uzdalnia ją do odkrycia, że oto ten czas naszedł! „Przyszedłszy w tej właśnie chwili”, zobaczyła, zrozumiała i „sławiła Boga”. Bóg objawił swoje działanie w niej! Nie zatrzymała tego poznania dla siebie. Natychmiast „opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia”.                                                      

List do Hebrajczyków       Przykład Abrahama opowiedziany wierzącym

Osobista relacja z Bogiem jest udziałem tych, którzy odpowiedzieli wiarą na Jego zaproszenie, przygotowane w Jezusie Chrystusie. Bo „bez wiary nie można podobać się Bogu”(11,6). Zaufał: „Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc dokąd idzie". „Przez wiarę Abraham wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka”. „Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych”. Bóg objawił swoje działanie, „I dlatego (Abraham) odzyskał go, jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Jezusa”.        

Który z przykładów najlepiej ilustruje to, jak opierasz swoje życie na wszechmogącym Bogu ? 

Psalm 105    „Rozpowiadajcie wszystkie cuda Boga! Szczyćcie się Jego imieniem;

niech się weseli serce szukających Pana! Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,

 szukajcie zawsze Jego oblicza”.„On na wieki pamięta o swoim przymierzu

obietnicę dał dla wszystkich pokoleń”.

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !