headerimg

Niedziela 20.12.2020

4 Niedziela Adwentu       20.12.2020

Czytania liturgiczne: 2 Sm 7,1-5.8-12.14a.16; Ps 89; Łk 1,26-38; Rz 16,25-27

Bóg, który pragnie, by człowiek rozpoznawał Jego wolę.

Jak rozpoznajesz wolę Bożą względem siebie?

Druga Księga Samuela       Tak, jak czynił to prorok Natan i Dawid?

Objawienie: Król Dawid „powiedział do proroka Natana: Ja mieszkam w domu cedrowym, a Arka Boża mieszka pod namiotem”. To nie wydało mu się właściwe. Natan reaguje zgodnie ze swoim przekonaniem: „Uczyń co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”  Obwieszczenie: „Lecz tej samej nocy Pan skierował   do Natana: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi”: to syn Dawida (Salomon) „On zbuduje dom imieniu memu”. „Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem”. Posłuszeństwo: Natan wiernie przekazuje Słowo od Boga, a Dawid przyjmując wolę Boga, modli się: „Panie, mój Boże, Ty jesteś Bogiem i Twoje słowa są prawdą! Ty obiecałeś Twojemu słudze to szczęście”. „Racz więc pobłogosławić dom Twojego sługi, aby trwał na wieki przed Tobą”(7,28-29). I dziś, refleksja nad poznanym Słowem Boga, często zmienia nasze myślenie. Czy zgodnie z nim, korygujesz swoje działanie?

Ewangelia św. Łukasza        Tak, jak czyniła to Maryja?

Objawienie:posłał Bóg anioła Gabriela” do dziewicy Maryi. „Anioł wszedł do niej”, pozdrowił ją i Maria usłyszała zdumiewające Słowo. Obwieszczenie:Oto poczniesz i urodzisz  syna, i nadasz  Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego”. „Jego królestwo nie będzie miało końca”. Anioł wyjaśnia także, w jaki sposób Bóg to zrealizuje: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Posłuszeństwo: „Maryja tak odpowiedziała: Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według Twego Słowa”. „Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że wypełnią się Słowa powiedziane Jej przez Pana”(1,45). Sięgnij pamięcią, jaka sytuacja w twoim życiu okazała się być błogosławieństwem od Boga – bo zaufałeś Jego Słowu?

List do Rzymian      Tak, jak czynił to Paweł?

Objawienie: „Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus” (Ga 1,11-12). Obwieszczenie: Tylko Bóg, zaświadcza Paweł  „ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią    i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze”. „Bogu, jedynie mądremu, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków ! Amen”.   Kiedy ufność Bożemu Słowu, posłuszeństwo – „niech mi się stanie wg Twego Słowa” i dziękczynienie, określają wiarę człowieka, wtedy w jego życiu ujawnia się moc działania Boga. Doświadczasz jej?

Psalm 89        

O Twoich łaskach, Panie, wiecznie będę śpiewać

i głosić Twoją wierność przez pokolenia”.

„Ty jesteś źródłem ich siły, z Twojej woli nasza moc się pomnoży.”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !