headerimg

Niedziela 13.12.2020

3 Niedziela Adwentu       13.12.2020

Czytania liturgiczne: Iz 61,1-2.10-11; Ps: Łk 1,46-54; J 1,6-8.19-28; 1Tes 5,16-24

Bóg, który wyznacza rolę człowiekowi.

Jaka jest twoja rola tu i teraz?

 Księga Izajasza       Podobna do roli Izajasza?

Wybrał: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił”. „Posłał mnie”, do potrzebujących ratunku. Do „złamanych na duchu, abym głosił dobrą nowinę”, „abym opatrywał rany serc złamanych”, „abym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę i obwieszczał”, że Bóg jest dobry i łaskawy. Boże wyposażenie: Radość w podejmowaniu swoich zadań. Izajasz mówi o tym tak: „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia”, „ubrał” mnie tak, że jestem gotów do ratowania innych. Bogato „ubrany” w to, co jest sprawiedliwe w Bożych oczach! Gotowy, jak para nowożeńców rozpoczynająca wspólne życia. Bóg zabezpiecza skuteczność: „Bo jak ziemia wydaje plony  i jak w ogrodzie kiełkują nasiona, tak Pan Bóg sprawi, że wzejdzie sprawiedliwość i pieśń chwały zabrzmi wobec wszystkich narodów”. Jak odnajduję się w roli ratowania bliźniego, wiedząc, że w takich działaniach Bóg jest ze mną?

 Ewangelia św. Jana         Podobna do roli Jana Chrzciciela?

Wybrał: „pojawił się człowiek posłany przez Boga – miał na imię Jan”, „posłany aby zaświadczyć o światłości”, o podążającym za nim Jezusie Chrystusie. „Aby wszyscy uwierzyli przez” jego świadectwo – Jezusowi. Boże wyposażenie: „Już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich;  on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza(Łk 1,15-17). Z pokorą mówi o sobie: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę” przed Panem. Bądźcie gotowi, ochrzcijcie się odwracając się od grzechu. „Pośrodku was stoi Ten (…), któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka od sandała”. Bóg zabezpiecza skuteczność: „Jan udzielał chrztu”. „Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy”(Mk1,5). W jaki sposób potrafię być zachętą dla bliźniego , do zmiany myślenia i zwrócenia się do Jezusa?

List do Tesaloniczan     Ta sama jaką ma każdy uczeń Jezusa ?

Wybrał: „wiecie, bracia umiłowani przez Boga, że On was wybrał. Głosiliśmy wam bowiem Ewangelię”, a „wy przyjęliście słowo pośród licznych utrapień, radując się w Duchu Świętym”(1,4.6). Boże wyposażenie: „nieustannie dziękujemy Bogu, ponieważ przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas nie jako słowo ludzkie, ale – jak to jest naprawdę – jako słowo Boga. Ono działa w was wierzących”(2,13). Uzdalnia nas do działania w tym, co jest „wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie”: „Zawsze się radujcie! Módlcie się nieustannie! W każdej sytuacji dziękujcie!”. „Nie gaście Ducha! Nie lekceważcie proroctw! Wszystko badajcie! Trzymajcie się tego co dobre, a unikajcie wszystkiego co złe!”. Bóg zabezpiecza skuteczność: „Wierny jest Ten, który was powołuje i On tego dokona”: „w pełni uświęci” i „zachowa bez skazy na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa”. W jakim swoim działaniu, w ostatnim miesiącu, doświadczyłeś wierności Boga? Umiałbyś opowiedzieć?

Psalm z Ewangelii św. Łukasza      Uwielbiajmy Boga za wzorem Marii

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.”

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię” .

„On przejawia moc ramienia swego”

„Spotkanie z Biblią”  zachęcamy do osobistego spotkania codziennie i karmienie się  Słowem Bożym !