headerimg

Niedziela 25.10.2020

30 Niedziela Zwykła       25.10.2020

Czytania liturgczne: Wj 22,20-26; Ps 18; Mt 22,34-40; 1Tes 1,5c-10

Bóg, który jest Miłością, pragnie być kochany.

Czym przejawia się umiłowanie Boga w twoim życiu?

Księga Wyjścia      Uznaniem Jego Prawa właściwym i sprawiedliwym ?

Treść Prawa Bożego Mojżesz otrzymał z ust Boga: „A to są prawa, które im nadasz”(21,1) i odczytywał Izraelitom. Najpierw porządkowało ono relację każdego Izraelity z Bogiem, potem określało zasady relacji  z innymi; „nie będziecie krzywdzić żadnej wdowy ani sieroty”, nie tylko z tymi z narodu wybranego; „przybysza nie będziecie krzywdzili”. Przyjęcie do przestrzegania nadanych praw, nie koniecznie wiązało się z pamiętaniem litery Prawa. Bóg często uzasadniał jego słuszność, odnosząc do przeżyć i sposobu odczuwania samych Izraelitów: „bo i wy byliście przybyszami w Egipcie”. Sprawiedliwość według Prawa, określała także konsekwencje nieposłuszeństwa: „Jeżeli im krzywdę wyrządzać będziecie (…), rozpali się mój gniew”. Gniew Boga to Jego zezwolenie na to, byś poniósł konsekwencje swojego nieposłuszeństwa. Czy tego doświadczyłeś ?

Ewangelia św. Mateusza           Nieustającym pragnieniem poznawania Go?

Treść dwóch największych przykazań, na których „opiera się całe Prawo i Prorocy”, zostaje wypowiedziana przez Jezusa, wobec tłumów, w odpowiedzi na prowokację faryzeuszy. „Znawca Prawa, wystawiając Go na próbę, zapytał”. Przyjęcie do siebie słów: „Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją myślą”, oznacza ciągłą potrzebę poznawania Go. Bo całe serce, cały umysł i całe życie, ma być nastawione na rozpoznawanie woli Boga i realizowanie jej całym sobą. Na tym polega „umiłowanie samego siebie”. To sprawiedliwe, aby dzielić doświadczenie „bycia umiłowanym” przez Boga, z każdym, którego On postawił blisko nas, z naszym bliźnim. Stąd: „Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie”, bezwarunkowo, tak jak sam zostałem umiłowany.       Czy miłujesz w taki sposób?

1 List do Tesaloniczan          Ucząc się żyć naśladując Jezusa ?

Treść: „Bo przecież wiecie, jacy stanęliśmy pośród was dla was”, pisze Paweł do braci w wierze. „Nasze głoszenie Ewangelii (…) dotarło do was (…) w mocy i Duchu Świętym, i w całkowitym przekonaniu”(1,5). Przyjęcie: A wy „zawróciliście od idoli do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu”, „staliście się naśladowcami naszymi i Pana”, „bo przyjęliście Słowo pośród wielkiego ucisku z radością pochodzącą od Ducha Świętego i tak staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Słowo Pańskie bowiem rozeszło się od was”, „wasza wiara w Boga dotarła do każdego zakątka, tak, że my nie musimy niczego więcej mówić”. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że teraz mogą w pokoju oczekiwać na powtórne przyjście Jezusa; „oczekiwać z nieba Jego Syna którego wskrzesił z martwych, który nas wybawia od nadchodzącego gniewu”.  Czy zawróciłeś i przyjąłeś Jezusa do swojego życia, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu?

Psalm  18       „Miłuję Cię, Panie, mocy moja.

Pan ostoją moją, moją ucieczką, moim wybawicielem:

Bóg moim wspomożeniem, w Nim moja nadzieja.

On osłania mnie tarczą, On moim ocaleniem, On moim schronieniem”

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================