Niedziela 26.07.2020

17 Niedziela Zwykła     26.07.2020

Czytania: 1 Krl 3,5.7-12; Ps 119;  Mt 13,44-52; Rz 8,28- 30

Bóg działa zgodnie ze swoim Słowem!

 W jaki sposób ta świadomość przemienia moje myślenie i działanie ?

 

1 Księga Królewska      Jeśli powołuje do zadań to i obdarza umiejętnością

Słuchanie: „Pan rzekł do Salomona: Powiedz, jaką masz do Mnie prośbę”. Przyjęcie powołania: Król Salomon odpowiada: Panie, mój Boże, postawiłeś swego sługę na miejscu Dawida, mojego ojca, choć ja jestem jeszcze małym pacholęciem, nieświadomym swoich dróg. I stoi Twój sługa pośrodku Twojego ludu, który sobie wybrałeś, ludu tak licznego, że nie da się policzyć”. Prośba: „Daj zatem swojemu słudze serce zdolne do uważnego słuchania i sprawiedliwego sądzenia Twojego ludu, bym umiał rozróżniać dobro od zła”. Skutek: „Za to, że poprosiłeś Mnie o taką rzecz, a nie poprosiłeś o liczne dni dla siebie ani nie poprosiłeś o bogactwo, ani nie poprosiłeś o zgubę twoich wrogów (…), spełnię twoją prośbę. Oto już ci dałem serce rozważne i mądre”.

Ewangelia św. Mateusza      Zaprasza do swego Królestwa, więc ujawnia jakie jest

Słuchanie Jezusa: „Nawracajcie się (zmieniajcie myślenie), bo blisko jest królestwo niebieskie”(4,17), słowa skierowane do wszystkich idących za Nim. „Szczęśliwe wasze oczy, że widzą, wasze uszy, że słyszą”(13,16), słowa do uczniów. Przyjęcie powołania do królestwa głoszonego przez Jezusa, potrzebuje najpierw zrozumienia na czym polega Boża oferta, jaka jest ta nowa rzeczywistość obcowania z Królem w Jego królestwie. Prośba uczniów „Wyjaśnij nam przypowieść”(13,36) dotyczyła przypowieści o chwaście. Ale Jezus sam dodaje jeszcze kilka podobieństw , aby lepiej  zrozumieli przed jakim wyborem stoi każdy z nich. Czy decyzja o wejściu do królestwa jest radosnym odkryciem czegoś najbardziej cennego w życiu? Podobnie jak gotowość do sprzedaży wszystkiego, aby nabyć rolę ze skarbem lub zakupić jedną drogocenną perłę? Teraz trwa „połów” ludzi, królestwo jest głoszone i są pochwyceni – ale tylko Bóg zna serce każdego i jego wiarę. U kresu doczesności nastąpi oddzielenie. Skutek: Uczniowie na pytanie Jezusa: „Zrozumieliście to wszystko?”, odpowiadają twierdząco. Nauczyciele religijni, którzy uwierzą w Jezusa, będą pozyskiwać innych dla Królestwa, pokazując jak zapowiedzi Starego Testamentu wypełniły się w Chrystusie !

List do Rzymian      Daje obietnice, abym bezpiecznie mógł na nich budować swoje życie

Słuchanie: „Wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała dla dobra”. Miłujący Boga, to ci, „którzy zgodnie z zamierzeniem” Boga zostali zaproszeni. Przyjęcie powołania oznaczało w ich życiu zgodę na upodabnianie się „do wizerunku Jego Syna”. Prośba „aby On był pierworodnym wśród wielu braci” , aby On był pierwszy we wszystkim dla wszystkich. Taka postawa życiowa pozwala na trwałe budowanie wspólnoty wierzących. „Bo ile było obietnic Boga, w Nim (Chrystusie) tylko „tak” (…), Bogu na chwałę” (2Kor1,20). Skutek: pewność życia, które ma swój cel i napełnione jest Jego mocą i mądrością. Bo wierny Bóg, „których zaprosił, tych też usprawiedliwił; a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą”.

Psalm  119           „Ty jesteś moim wspomożycielem i moim schronieniem;
na Twoim słowie opieram swe nadzieje. Podtrzymuj mnie zgodnie ze swym słowem,
a żyć będę”. „Przeniknij me ciało bojaźnią przed Tobą”.
„Prowadź  prostą drogą moje stopy zgodnie ze swym słowem;
niech nie zawładnie mną żadna nieprawość”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail