Niedziela 12.07.2020

15 Niedziela Zwykła   12.07.2020

Czytania liturgiczne:    Ps 65; Iz 55,10-11; Mt 13,1-23; Rz 8,18-23

„Bo żyje i działa Słowo Boga, tnie sprawniej niż jakikolwiek miecz   obosieczny,
w głąb przenika….potrafi rozebrać ukryte myśli i intencje serca”(Hbr4,12).  
Jak często korzystasz z jego mocy dokonując wyborów?

Księga Izajasza    Słowo Boga zawsze jest skuteczne

Potrzeba słuchania Boga: „Moje plany bowiem nie są takie, jak plany wasze, ani jak wasze drogi, moje drogi – mówi Pan”. „Daleka jest moja droga od dróg waszych i wasze zamysły od moich myśli”(55,8-9). Dlatego „Słuchajcie Mnie (…), nastawcie swych uszu i podążajcie moimi drogami”(55,2-3). Skutek: „Jak deszcz, jeśli spadnie z nieba, lub śnieg, nie wracają tam, dopóki nie napoją ziemi, tak że może ona rodzić, wypuszczać kiełki i dać ziarno siewcy i chleb do jedzenia, tak będzie z moim Słowem: kiedy wyjdzie z ust moich, nie wróci tam dopóki nie wykona tego, co jest moją wolą”. Obietnica: „Ja zadbam o pomyślność twojej drogi i o spełnienie moich przykazań”. Zachęta: „z ochotnym sercem i z radością przyjmijcie pouczenia”(55,12), które pochodzą z ust Boga Najwyższego.

Ewangelia św. Mateusza      Słowo Boga jest powszechnie dostępne

O potrzebie słuchania Boga mówi do tłumów Jezus. Dla ilustracji przywołuje obraz siewcy, ziarna i plonu. Bóg nieustannie sieje, bo „ziarnem jest słowo Boże”(Łk 8,11). Cel zasiewu to plon, to jest przyjęcie głoszonej ewangelii o dostępności Królestwa Bożego przez wiarę Jezusowi. Oczekiwany skutek to wielokrotny plon. Jaki by nie był – cieszy siewcę. Obietnica: „Kto przyjmuje, temu jeszcze dodadzą i w nadmiarze mieć będzie; a kto nie przyjmuje, nawet to, co ma, zabiorą mu". Kto uwierzy Jezusowi, wytrwa jako Jego uczeń, doświadcza wzrostu w ufności Bogu i staje się skuteczny w działaniu przynoszącym chwałę Siewcy, Bogu. Zachęta: „Usłyszcie zatem przynajmniej wy tę przypowieść o siewcy!”. „Kto ma uszy, niech słucha”, pojmuje treść wypowiadanego Słowa, zachowuje je w sobie, oddaje mu pierwszeństwo w rozstrzyganiu spraw i zbiera plon: chleb do jedzenia i ziarno do rozsiania.

List do Rzymian         Słowo Boga jest niezbędne do  życia

Potrzeba słuchania Boga, bo kiedy Adam zgrzeszył, jego przestępstwo miało wpływ nie tylko na ludzkość, ale na całe stworzenie. Dotyka je „niewola zepsucia” i „do tej pory całe to stworzenie wspólnie jęczy i cierpi”. Tylko Bóg, Pan Stworzenia, Bóg Miłości i Miłosierdzia może objawić rozwiązanie dla tej sytuacji. Skutek: „Stworzenie z wielkim oczekiwaniem wypatruje objawienia się synów Boga”, tych, którzy mają w sobie „zadatek Ducha”. To Ci, co odebrali dar zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Obietnica: To Duch Chrystusa, Duch Święty, jest gwarancją „usynowienia i wykupienia naszego ciała”- usłyszy każdy, szukający wyzwolenia z niewoli grzechu, od głosiciela Dobrej Nowiny. Zachęta: Jezus powiedział: „O tak, zapewniam was: kto słucha mojego słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia”.

Psalm  65           „Tobie Boże przystoi hymn”.  „Do Ciebie przychodzi każdy człowiek ".
                                „Ty miłosiernie przebaczasz nam czyny bezbożne.
Szczęśliwy, kogo wybrałeś i przygarnąłeś, aby stale przebywał na Twoich dziedzińcach.
     Będziemy mogli się sycić dobrami Twego domu”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail