headerimg

Niedziela 14.06.2020

11 Niedziela Zwykła   14.06.2020

Czytania liturgiczne:   Wj 19,2-6a;  Ps 100;  Mt 9,36-10,8;  Rz 5, 6-11

Jak zostałeś pozyskany dla Boga, pamiętasz?

Księga Wyjścia       Na pustkowiu, w niepewności co dalej

Początki: Jest jeden Bóg, Bóg Stworzyciel, Bóg potężny, wszechobecny, czasami groźny. Bóg zawsze sprawiedliwy. A jednak w Egipcie jego lud doświadczał niesprawiedliwości i braku wolności. Bóg dobry – uwalnia „sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, a was podtrzymałem jakby pisklęta na skrzydłach orła i przywiodłem was do siebie”. Bóg karmił, poił, prowadził do ziemi obiecanej, nie zawsze w sposób, który sobie wyobrażali, ale troszczył się. „Dotarli do pustkowia Synaju”, co dalej? Pośrednik, Mojżesz, rozmawia z Bogiem w ich sprawach. Dowiaduje się, że szkoła ufania Bogu we wszystkich doświadczeniach, ma swój cel: „będziecie dla mnie ludem wybranym spośród wszystkich narodów. Moja jest bowiem cała ziemia, a wy będziecie dla mnie królewskim kapłaństwem i ludem świętym, mówi Bóg. Zgoda na warunki: „Jeśli będziecie słuchać mojego głosu i zachowywać przymierze ze mną, będziecie dla mnie”. Gdy Mojżesz „przedstawił im wszystkie słowa, tak jak mu Bóg nakazał, cały lud zgodnie odpowiedział, mówiąc: Wszystko, co powie Bóg, posłusznie uczynimy”(19,7-8).

Ewangelia Św. Mateusza      Zagubiony i znaleziony

Początki: Kiedyś obiecali posłuszeństwo Słowu Boga. Mieli wyznaczonych nauczycieli, urzędowych pasterzy Izraela, których zadaniem było ich wspomagać i bezpiecznie prowadzić, a jednak Jezus „patrząc na tłumy, wzruszył się z ich powodu, bo byli strudzeni i leżeli jak owce nie mające pasterza”. Czy wielu jest zdecydowanych by uwierzyć Jezusowi jako Synowi Boga i przyjąć jego zaproszenie do królestwa Bożego? Jezus ocenia, że tak. Jego działalność i nauka uczyniły ich gotowymi do żniwa. Pośrednicy, „żniwiarze” to dwunastu uczniów. „Tych wysłał Jezus i nakazał im” pójść „do zbłąkanych owiec domu Izraela. Idźcie i głoście, mówiąc: Już blisko jest królestwo niebieskie”. Uczniowie otrzymają na drogę moc, „uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Zgoda na warunki: Jeśli ich przyjmą i będą chcieli słuchać słów uczniów i uwierzą w Jezusa Mesjasza, Bramę dla owiec, cel przyjścia Syna Bożego na świat zostanie w nich osiągnięty.

List do Rzymian       Pojednany z Nim, zbawiony

Początki, dla każdego oznaczały tą samą pozycję wobec miłującego Ojca, „byliśmy upadli”. Ale „Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus już wtedy umarł za bezbożnych”. Pośrednik, „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”(J 14,6) wyjaśnił kiedyś Jezus. Teraz apostoł Paweł pisze „dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi (…), otrzymaliśmy pojednanie” z Bogiem. Zgoda na warunki otrzymania zbawienia; „Jeżeli bowiem, jako będący wrogami, zostaliśmy pojednani z Bogiem dzięki śmierci Jego Syna, to o ileż bardziej, już jako pojednani, otrzymamy zbawienie przez Jego życie”.

Psalm 100    „Wznoś , cała ziemio, gromkie okrzyki na cześć Pana, służ Panu z weselem,

             przyjdźcie do Niego z wielką radością. Uznaj, że Pan jest Bogiem, że On nas stworzył,

                              a nie my siebie, że jesteśmy Jego  ludem , owcami Jego pastwiska”.

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca