Niedziela Zwykła 07.06.2020

10 Niedziela Zwykła     07.06.2020

Czytania:  Wj 34,4-9;  Ps.Dn3,52-56;  J 3,16-18;  2Kor 13,11-13

Jak dotyka cię obecność Boga Ojca,

Jego Syna i Ducha  

Księga Wyjścia      Ojciec, który miłuje, ale jest sprawiedliwy                        

Potrzeba, którą ujawnia Mojżesz: „Jeśli posiadłem Twoją łaskawość, niechże mój Pan zechce iść razem z nami. Bo ten lud jest (…) twardego karku”. Nie chcieli czekać na powrót Mojżesza ze spotkania z Panem Bogiem. Kiedy on odbierał kamienne tablice od Boga, oni dopuścili się „wielkiego grzechu. Zrobili sobie bogów ze złota”(32,31), to im dziękowali za wyprowadzenie z Egiptu. Bóg „miłosierny i litościwy, cierpliwy, serdecznie życzliwy i szczery”, widzi gorące serce Mojżesza dla swego ludu, ulega jego prośbie i poprowadzi dalej lud. Po raz drugi zapisze kamienne tablice, tablice przymierza. Nikt jednak, w całej historii ludzkości, nie będzie mógł powiedzieć Bogu: „w niczym nie złamałem Twojego przymierza”. Każdy przekroczył Prawo Boże. Mojżesz uznaje więc prawo Boga do kary, ale mówi Mu: „Ty możesz odpuścić nasze grzechy i nieprawości i będziemy należeli do Ciebie”. Ale jak pogodzić miłosierdzie z Bożą sprawiedliwością ?

Ewangelia św. Jana     Syn, który przynosi ratunek oczekującym wyroku                 

Echem tego pytania jest potrzeba, którą Jezus rozpoznaje u Nikodema, dostojnika żydowskiego, faryzeusza, mającego wysoką pozycję wśród Judejczyków. Jezus potwierdza: „O tak, zapewniam cię (...), nikt nie jest zdolny ujrzeć królestwa Bożego”(3,3). Ale dodaje: Bóg „tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał”, aby wyrok został na Nim wykonany, zamiast na człowieku. Bo „nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony”. Zastępcza śmierć Jezusa, czyni zadość sprawiedliwości Bożej. „Tak trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko, aby każdy wierzący w Niego otrzymał życie wieczne”(3,14-15). „Kto wierzy w Niego, nie podlega sądowi”. Dlatego „musicie się na nowo się narodzić”(3,7), z Ducha. To On prowadzi do nowej jakości życia w królestwie Boga, które ma początek na ziemi i finał przed tronem Boga.

2 List do Koryntian       Duch zamieszkujący i jednoczący dzieci Ojca

Potrzeby przemiany pod wpływem Ducha, są szczególnie widoczne w relacjach z innymi. Dlatego Paweł przypomina: „Bracia, radujcie się, doskonalcie, zachęcajcie się wzajemnie, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju”. „Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się wzajemnie” . To, co życiu każdego z was nadaje bieg, to „łaska Pana, Jezusa Chrystusa, i miłość Boga, i wspólnota z Duchem Świętym”.

Psalm: Dn 3,52-56    „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,

                                         godny chwały i wywyższany na wieki”.

                                     „Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba”.

                              „Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa”

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail