headerimg

Niedziela 17.05.2020

6 Niedziela Wielkanocna   17.05.2020

Czytania liturgiczne:      Ps 66; J14,15-21; Dz 8,5-8.14-17; 1P 3,15-18

W jaki sposób, w tym świecie

mam być mocny Duchem Świętym?

Ewangelia św. Jana      Przyjąć Ducha Prawdy

Warunek: Jezus mówi: „Kto mnie miłuje, będzie miłowany przez mojego Ojca. Również ja go będę miłował   i objawię mu siebie” i „ poproszę Ojca, i da wam Rzecznika, aby zawsze był z wami – Ducha Prawdy”. Działanie Ducha określa słowo Rzecznik; bo z definicji tego słowa jest to ktoś, kto wzywa, powołuje, zaprasza, zachęca, dodaje otuchy, pociesza, prosi, lituje się, broni, jest orędownikiem, wspomożycielem i adwokatem. Duch Święty jest tej samej natury co Jezus Chrystus, chociaż fizycznie niewidzialny. To Duch Drogi, Prawdy i Życia. Świat, rozumiany jako wszystko to, co sprzeciwia się Bogu lub jest Mu wrogie, ten świat „nie jest zdolny przyjąć Ducha Prawdy, bo ani Go nie widzi, ani nie zna”, wyjaśnia Jezus.

Dzieje Apostolskie        Iść tam gdzie Duch prowadzi

Warunek: „miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Jeśli przeżyłem nawrócenie i narodzenie się z Ducha, jeśli doświadczam dobrodziejstw tej jedności z Nim, to pragnę jej także dla tych obok. Działanie Ducha zaprowadziło Filipa „do kraju Samarytan i głosił im Chrystusa. Tłumy jednomyślnie szły za tym, co mówił Filip, gdy słuchały jego słów i widziały znaki dokonywane przez niego”. „I nastała w tym mieście wielka radość”. Zostali „ochrzczeni w imię Pana Jezusa”, a gdy przybyli tam Piotr i Jan, „pomodlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego” i tak się stało. Świat będzie pragnął dla siebie darów Ducha Świętego, jak uprawiający magię Szymon, który poprosił apostołów: „dajcie i mnie taką władzę”, ale usłyszy „Nie ma dla ciebie cząstki ani udziału w tym dziele, bo twoje serce nie jest przed Bogiem szczere. Odwróć się zatem od swojej niegodziwości”(8,9-24).

1 List Piotra Apostoła       Korzystać z Jego obecności w każdej sytuacji

Warunek: „Chrystusa jako Pana święćcie w sercach swoich”. Działanie Ducha: „Jeśli doznajecie obelg z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Boga na was spoczywa”(4,14). „Lepiej bowiem, żebyście cierpieli, jeśli taka jest wola Boga, dobrze czyniąc niż źle”. Patrzcie na Chrystusa, On „umęczony za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych”, „ ożywiony został dzięki Duchowi”. Wobec ludzi tego świata, bądźcie „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domagać się będzie od was uzasadnienia napełniającej was nadziei, ale z łagodnością i bojaźnią, mając czyste sumienie, aby rzucający obelgi na wasze dobre postępowanie w Chrystusie doznali zawstydzenia właśnie w tym, o co jesteście oskarżani”.

Psalm 66     „Chodźcie i posłuchajcie tego, co chcę opowiedzieć wam wszystkim,      

żyjącym w bojaźni Boga, co On uczynił mojej duszy.

Wołałem do Niego swoimi ustami, wielbiłem Go swoim językiem”.

„Bóg mnie wysłuchał, zwrócił swą uwagę na głos mojego błagania,

nie odrzucił mojej prośby ani nie odmówił swojego miłosierdzia”.

„Mówcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!”

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca