headerimg

Niedziela 26.04.2020

TYDZIEŃ BIBLIJNY  26.04 – 02.05.2020

3 Niedziela Wielkanocna   26.04.2020

Czytania liturgiczne:   Łk 24,13-35; Dz 2,14. 22-28; 1P 1,17-21; Ps 16

Dlaczego Pismo Święte powinno być dla mnie 

autorytetem rozstrzygającym w sprawach odnoszących się do Boga?

Ewangelia Św. Łukasza    Jezus odwoływał się do słów Pism Świętych

Dwoje z uczniów Jezusa, wraca do domu, do Emaus. Spotykają nieznajomego i opowiadają mu, jak arcykapłani  i inni przywódcy religijni ukrzyżowali Jezusa z Nazaretu, „Proroka, Człowieka mocnego w czynie i słowie wobec Boga  i całego ludu”. Ponadto, „niektóre z naszych kobiet zadziwiły nas, bo wcześnie rano były przy grobowcu i nie znalazły Jego ciała”. Wątpliwości: A myśmy się spodziewali, że On będzie tym, który wyzwoli Izraela”. Uwierzyli dotąd, że Jezus jest Prorokiem, ale nie było w nich wiary, że jest Synem Bożym, nie rozumieli powodów Jego śmierci. Rozstrzygnięcia: „O bezmyślni i tak otępiałego serca, że nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż nie trzeba było, aby Mesjasz doznał tego wszystkiego i aby wszedł do swojej chwały?”. I wyłożył im dotyczące Go we wszystkich Pismach słowa, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków”. Zmienić myślenie i zareagować: Zostań z nami”, a gdy rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba, „mówił jeden do drugiego: Czyż nasze serce nie płonęło w nas, gdy  z nami rozmawiał w drodze i gdy wykładał nam Pisma?”. I zaraz, tej samej godziny, wstali i wrócili do Jeruzalem”. Wobec zgromadzonych Jedenastu „opowiedzieli w wszystkim, co się wydarzyło”.

Dzieje Apostolskie     Piotr Apostoł, napełniony Duchem,  przywołuje słowa Pisma

Pobożni ludzie, z każdej pod niebem krainy”(2,5), są zgromadzeni w Jerozolimie z okazji święta. Słyszą szum gwałtownego wichru i słyszą, każdy we własnym języku, apostołów mówiących o „wielkich dziełach Boga”(2,11). Wątpliwości: „Co to ma znaczyć?”(2,12), pytają jeden drugiego. I słyszą Piotra: „Niechże to wam się stanie wiadome! Nachylcie ucha ku mym słowom!”. Rozstrzygnięcia: „To jest to, o czym jest powiedziane przez proroka Joela. Tak będzie, mówi Bóg, w ostatnich dniach: Wyleję z Ducha mego na każde ciało”(2,17). „Niech zatem cały dom Izraela wie nieomylnie, że Bóg uczynił” Jezusa z Nazaretu, „Panem i Mesjaszem: Tego właśnie Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście”. „Przecież to do Niego odnosi Dawid swoje słowo (…), widząc to naprzód, właśnie o wskrzeszeniu Chrystusa powiedział": „A będzie, że każdy, kto wezwie imienia Pana, dozna ocalenia”(2,21). Zmienić myślenie i zareagować: „Kiedy to usłyszeli, przejęli się bardzo”(2,37). Potem, zgodnie   z poleceniem Piotra, nawrócili się i dali się ochrzcić i przyłączyło się tego dnia do wspólnoty „około trzech tysięcy osób”(2,41).

1 List św. Piotra      Słowo Boga jest niezmienne, żyje i trwa na wieki  

Chrześcijanie w rozproszeniu, chociaż we wspólnotach ale pośród niechrześcijan. Piotr odwołuje się do Pisma i zachęca: „Jest napisane: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”(1,16), „narodziliście się bowiem powtórnie nie z ziarna zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które żyje i trwa”(1,23) Wątpliwości: A może sama przynależność do rodziny Boga wystarczy? To prostsze nie zmieniać stylu życia. Rozstrzygnięcia: „Jeśli Ojcem nazywacie Tego, który” nie patrzy na pozory, to przez czas pobytu na tej ziemi „postępujcie z bojaźnią, świadomi tego, że zostaliście wykupieni ze swego odziedziczonego po przodkach jałowego sposobu życia (…) za drogocenną krew Chrystusa”. Zmienić myślenie i zareagować: „Wy dzięki Niemu napełnieni jesteście wiarą”. „Jako dzieci posłuszeństwa nie ulegajcie dawniejszym, z czasów niewiedzy, swoim pożądaniom, lecz na wzór Świętego, który was powołał, i wy stańcie się święci  w całym zachowaniu”(1,14-15).

Psalm  16    „Pana mam zawsze przed swoimi oczami,

bo On jest zawsze po mojej prawicy, abym się nie zachwiał”

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy - po zakończeniu pandemii
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca