headerimg

Niedziela 12.04.2020

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   12.04.2020

Czytania liturgiczne:     Ps 118; J 20,1-9; Dz 10,34 – 43; Kol 3,1-4

Na czym opierasz przekonanie

o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa?

Ewangelia Św. Jana        Sprawdziła się zapowiedź, grób okazał się pusty

Fakty: Grób jest pusty „Zabrali Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie Go złożyli”. Kamień zamykający wejście, ważący około półtora tony, zatoczony w specjalne wyżłobienie, „jest odsunięty”. W jaki sposób? Przy obecności straży rzymskiej? Gdy Piłat, na przedstawione mu przez arcykapłanów i faryzeuszów,  obawy co do możliwości wykradzenia ciała, polecił: „weźcie straż”. „Oni poszli i zabezpieczyli grób pieczęcią na kamieniu i strażą”(Mt 28,65-66). Strażnikom groziła kara śmierci za nie wykonanie polecenia i dopuszczenie do złamania pieczęci. Jak usunięto tkaniny owijające ciało, bez ich zniszczenia? Nasączone około 40 kg ziół, przylegały szczelnie do ciała zmarłego, jak przyklejone. „Wszedł on do grobowca i obejrzał leżące płócienne pasy oraz chustę (…), która leżała osobno, zwinięta, w jednym miejscu”. Zrozumienie:  Jan i Piotr, gdy weszli do pustego grobu zostali przekonani, „bo dotąd jeszcze nie rozumieli słów Pisma, że trzeba, aby On zmartwychwstał”. Skutek: Jan Zobaczył i uwierzył”, Maria Magdalena zaświadczyła po rozmowie ze zmartwychwstałym Jezusem, „Widziałam Pana i tak mi powiedział”(20,18).

Dzieje Apostolskie   Naoczni świadkowie życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa

Fakty:  Piotr mówi do zgromadzonych pogan: „Wy wiecie o tym, co działo się w całej Judei”. „O Jezusie z Nazaretu”. „Przeszedł On, dobrze czyniąc i lecząc wszystkich”. „A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił w kraju Żydów i w Jeruzalem. Jego właśnie zabili, zawieszając na drzewie”. „Po Jego zmartwychwstaniu razem z Nim jedliśmy i piliśmy. I nakazał nam głosić to ludowi i świadczyć”. Zrozumienie: „Bóg był z Nim”. „Bóg Go namaścił Duchem Świętym i mocą”. „Bóg Go wskrzesił trzeciego dnia i pozwolił się ukazać”. „On jest owym wyznaczonym przez Boga Sędzią żywych i umarłych. O Nim to dają świadectwo wszyscy prorocy”. Skutek: „Każdy, kto wierzy  w Niego, otrzyma przez jego imię odpuszczenie grzechów”.

List do Kolosan      Bo  nie ja już żyję, ale żyje we mnie Chrystus”, chociaż nadal „żyję w ciele”(Ga 2,20)

Fakty: „Obietnica przyznana została wierzącym, na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa”. „Bo wszyscy w Chrystusie Jezusie jesteście dzięki wierze dziećmi Boga”. „Chrystusa wdzialiście na siebie”(Ga 3,22.26-27). Zrozumienie: „Jeżeli zatem zmartwychwstaliście z Chrystusem, dążcie do tego, co u góry, tam, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca, o tym co u góry myślcie, a nie o tym co na ziemi. Przecież umarliście i wasze życie jest  z Chrystusem złożone w Bogu”. „Uczyńcie zatem martwymi przejawy tego, co jest związane z ziemią: rozpustę, nieczystość, namiętność, złą żądzę, a także zachłanność, będącą bałwochwalstwem. Z ich powodu przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa”(3,5-6). Skutek: Kiedy przyjdzie powtórnie na ziemię i „objawi się Chrystus, wasze życie, wtedy i wy objawicie się z Nim w chwale”.

Psalm  118        „Ty jesteś moim Bogiem, Ciebie chcę wysławiać ;
Ty jesteś moim Bogiem, Ciebie wywyższać pragnę;
uwielbiać Cię będę, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim ocaleniem”
„Lepiej swą ufność oprzeć na Panu, niż zaufać człowiekowi”.
„Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo przez pokolenia trwa Jego miłosierdzie”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================