headerimg

Niedziela 08.03.2020

2 Niedziela Wielkiego Postu   08.03.2020

Czytania liturgiczne:    Rdz 12,1-4a; Ps 33; Mt 17,1-9; 2Tm 1,8b-10

Jak zmienia się twoje myślenie i działanie
 pod wpływem słuchanego Słowa Bożego ?

Księga Rodzaju        Gdy pójście za Bożym wezwaniem oznacza całkowitą zmianę w życiu.

Zaskoczenie: „Odejdź ze swojej krainy i od swoich krewnych, z domu twojego ojca, do ziemi, którą ci wskażę. Wywiodę bowiem z ciebie wielki naród”. „Abram miał siedemdziesiąt pięć lat”, gdy usłyszał to polecenie od Boga. Zasiedziały, otoczony bliskimi od tylu lat, musi najpierw przekonać sam siebie, że to najlepszy pomysł dla jego życia, tylko dlatego, że to mówi Bóg. Działanie: „Abram wyruszył w drogę, tak jak mu Pan powiedział”. Zaufał Bogu i Jego obietnicom „będę ci błogosławił”. Łaska od Boga: „Abram przeszedł wzdłuż całej ziemi aż do pewnego miejsca”. „Pan objawił się Abramowi i rzekł mu: „Ten kraj dam twojemu potomstwu(12,6-7).

Ewangelia św. Mateusza     Gdy Słowo Boga wskazuje konieczność zmiany    

Zaskoczenie: „Wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wyprowadził ich samych na wysoką górę. Tam przemienił się wobec nich. Jego twarz zaczęła jaśnieć jak słońce, a odzienie Jego stało się błyszczące jak światło. Naraz ukazał się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim”. „Panie, dobrze, że my  tu jesteśmy”, powie Piotr i pragnąc zatrzymać już na zawsze tą rzeczywistość, proponuje: „Postawię tu trzy namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden”. Działanie w tym kierunku nie nastąpi. „Oto świetlisty obłok zasłonił ich, z tego obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie Go”.Padli na twarz i wielki strach ich ogarnął”. To doświadczenie ma jednak inny cel. „Wstańcie, nie bójcie się”, powie Jezus. „Nie rozpowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy Zmartwychwstanie”. Łaska od Boga,  to możliwość przebywania w obecności Pana, to dostęp do Jego Słowa i działania, to zrozumienie, że uwieńczeniem planu zbawienia człowieka przez Boga, jest osoba Jezusa Chrystusa. To uznanie w Nim tego Jedynego, którego mają na pewno słuchać, by przejmować Jego sposób widzenia spraw i naśladować Go w działaniu.

2 List do Tymoteusza      Gdy Słowo Boga przynagla do głoszenia Ewangelii

Zaskoczenie: „On nas wyzwolił i skierował do nas święte zaproszenie nie według naszych uczynków, lecz według swego postanowienia i łaski, którą nam dał w Jezusie Chrystusie”. Więc nie zasłużyłem sobie niczym na dar Jego łaski? Czy moja osobista decyzja o przyjęciu Jego zaproszenia do życia wiecznego, nie jest skutkiem tego, że usłyszałem Ewangelię? Działanie: „Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana”. „Znoś trudy dla Ewangelii, opierając się na mocy Boga”. Jego wolą jest, aby wszyscy dowiedzieli się, że Jezus Chrystus „pokonał śmierć, a objawił w Ewangelii życie i niezniszczalność”. Łaska Boża: nie obawiaj się głosić, „przecież Bóg nie dał nam Ducha lęku, ale mocy, miłości i upominania”(1,7).

Psalm  33      „Nasza dusza trwa cierpliwie przy Panu,
bo On jest naszym wspomożycielem i On nas osłania swoją tarczą.
Nasze serce będzie się przy Nim radować, bo swoje nadzieje oparliśmy na Jego świętym imieniu”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca