Niedziela 09.02.2020

5 Niedziela Zwykła   09.02.2020

Czytania liturgiczne:     Iz 58,7-10; Ps 112; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Jak świeci Twoje światło przed ludźmi ?

Księga Izajasza      Poprzez życie w posłuszeństwie Bogu?

Bóg prześwietla serca: „dzień po dniu szukają Mnie i pragną poznać moje drogi, jakby byli ludem wykonującym to, co sprawiedliwe i co jest nakazem Boga. Jakby nie porzucili Mnie, proszą Mnie teraz”.  „W dniach tych waszych postów szukaliście tego, co wam się podobało”(58,2.3). Człowiek promienieje, gdy posłuszny jest Słowu Boga: „jeśli odepchniesz od siebie nierząd, użycie pięści, słowa groźnych pomruków, jeśli z duszy swej dasz głodnemu chleba, jeśli upokorzonemu życiu zapewnisz nasycenie, wtedy twoje światło rozbłyśnie w ciemności”. Obietnica Boża: „Wtedy twoje światło rozbłyśnie już o wczesnym świcie, twoje uzdrowienie prędko się ujawni (...), chwała Boża cię otoczy". „Wtedy twój Bóg będzie zawsze przy tobie; wtedy sycić się będziesz tym, czegokolwiek zapragnie twoja dusza”(58,11).

Ewangelia św. Mateusza  Poprzez czytelną dla innych motywację twojego działania

Jezus prześwietla serca: „Uważajcie, by swoich czynów sprawiedliwych nie spełniać przed ludźmi po to,    aby was oglądali (…), by zdobyć pochwałę u ludzi”(6,1-2). Uczeń Jezusa promienieje światłem zaczerpniętym od Nauczyciela, jest odblaskiem Jezusa który jest jego źródłem mądrości, umiejętności i siły na tym świecie; świecie obojętnym lub wrogim Bogu, świecie ciemności. „Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddali chwałę Ojcu waszemu w niebie”. Obietnica Boża: „A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie”(6,4).

1 List do Koryntian     Poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o ratunku w Chrystusie

Duch Święty prześwietla serca, znalazł Pawła gotowym do głoszenia, chociaż on sam mówi: „przychodząc  do was”, Koryntianie, „stanąłem przed wami z niedołęstwem, ze strachem i wielką tremą”. Uczeń Jezusa promienieje „okazaniem mocy Ducha” i dlatego Paweł uzupełnia wypowiedź „Nie przyszedłem, aby jakąś błyskotliwością mowy lub erudycji głosić wam tajemnicę Boga”. „Moja natomiast wymowa i moje orędzie” było dokonane w mocy Ducha Chrystusa. „A Duch wszystko przenika, nawet głębokości Boga samego(2,10). Obietnica Boża: „tego oko nie ujrzało ani ucho nie usłyszało, ani do serca człowieka nie weszło, co Bóg przygotował dla miłujących Go” (2,9).

Psalm  112        „Szczęśliwy, kto żyje w bojaźni Pana,ten będzie miał wielkie upodobanie do Jego przykazań”
                           „Pojawia się on w ciemności jako światło dla prawych: miłosierny, litościwy i sprawiedliwy”
                                        „Jego serce pozostanie niezachwiane w nadziei opartej na Panu”
                                                   „Mocne jego serce, nie podda się żadnym lękom”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail