Niedziela 12.01.2020

1 Niedziela Zwykła   12.01.2020

Czytania liturgiczne:       Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Mt 3,13-17;  Dz 10,34-38

Dlaczego Chrystus jest jedynym ratunkiem

dla grzesznego człowieka?

Księga Izajasza         Bo Bóg tak postanowił i zapowiedział

Słowo od Boga: „Tak mówi Pan, Bóg, który stworzył firmament niebieski i go jakby namiot przytwierdził; który mocno osadził ziemię i wszystko, co jest na niej; który dał tchnienie ludziom, żyjącym na niej, i ducha temu, co po niej chodzi”(42,5). Zrozumienie: „Ja Pan, Bóg, wezwałem Cię (Jezusa Chrystusa) dla potrzeb sprawiedliwości”. „Ja ustanowiłem Cię swoim Przymierzem z rodzajem ludzkim, Światłem narodów”. „Ja, Pan, jestem Bogiem, takie jest moje imię. Nie mogę się zgodzić, by przyznać chwałę komuś innemu ani moich doskonałości”(42,8). Przyjęcie przez człowieka,  dokonuje się przez ufność Słowu Boga i Jego obietnicom. On mówi: „Zbliżają się wydarzenia zapowiedziane od początku, a także nowe, które Ja chcę ogłosić. Nim wzejdą na horyzont, już będą wam objawione”

Ewangelia Św. Mateusza      Bóg to potwierdził głośną wypowiedzią

Słowo od Boga: „Zaraz po chrzcie wyszedł Jezus z wody. I oto otwarły się Mu niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, jakby gołębicę zstępującego na Niego. I nagle z tych niebios głos zaczął mówić: „To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia”. Zrozumienie: Bóg potwierdził, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Zstąpienie Ducha Bożego oznaczało, że Jezus został namaszczony jako Mesjasz, otrzymał moc, mądrość i świętość  potrzebne do wypełnienia misji. Jezus nie potrzebuje chrztu nawrócenia ani wyznania grzechów. Jezus jest Judejczykiem, chce przyjąć chrzest Jana jako człowiek. Potwierdza w ten sposób, że należy do nich. Przyjęcie przez człowieka, wyraża wypowiedź Jana Chrzciciela: „To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie”, Jezusie. Każdy potrzebuje chrztu nawrócenia – zwrócenia się całym sercem od tego świata i swojego „ja” do Boga, potrzebuje uznania swojej grzeszności i decyzji pójścia za Jezusem.

Dzieje Apostolskie      O Nim i Jego dokonaniach złożyli swe świadectwo Ci,

                                                     którzy z Nim przebywali.

 Słowo od Boga: Bóg „posłał słowo Synom Izraela, ogłaszając pokój za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego”. „Bóg Go namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i lecząc wszystkich ciemiężonych przez diabła, bo Bóg był z nim”. Zrozumienie: „Wy wiecie o tym, co działo się w całej Judei, od Galilei poczynając, po chrzcie, który głosił Jan – o Jezusie z Nazaretu”. Ja, Piotr, „Naprawdę widzę, że Bóg nie patrzy powierzchownie, lecz w każdym narodzie ten Mu jest miły, kto się Go bojąc, przestrzega sprawiedliwości”. „I nakazał nam głosić to ludowi i świadczyć, że On jest owym wyznaczonym przez Boga Sędzią żywych i umarłych. O Nim to dają świadectwo wszyscy prorocy”, Przyjęcie przez człowieka; usłyszał i uwierzył świadectwu: „że każdy, kto wierzy w Niego, otrzyma przez Jego imię odpuszczenie grzechów”(10,42-43)

Psalm  29        ”Przynieście Panu chwałę i cześć.
Przynieście Panu uwielbienie, należne Jego imieniu”„Pan zstępuje jako król na wieki.
Pan daje siłę swemu ludowi, Pan błogosławi swój lud pokojem”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail