Niedziela 05.01.2020

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   05.01.2020

Czytania liturgiczne:     Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18

Jak korzystasz z objawionej mądrości Boga?

 

Księga Syracha  Ufając Bogu bezgranicznie.

Mądrość, w prorockim przekazie jest osobą, która mówi o swym początku: „Ja z ust Najwyższego się wyłoniłam,”(24,3), „Przed wiekami, od początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę”. „Szukałam miejsca, by spocząć”(24,7). Cel jej istnienia: „Stwórca, który mnie stworzył, wyznaczył miejsce pod mój namiot”. „Izraelowi stań się dziedzictwem”. „Służbę przed Nim w świętym przybytku pełnić zaczęłam”. „W Jeruzalem otrzymałam swą dzierżawę”. Korzystający z jej służby – to ci, którzy zaufali Jedynemu Bogu, którzy wiarą Abrahama przylgnęli do Niego. Uosobiona mądrość powie: „Zakorzeniłam się w ludzie otoczonym chwałą w dziale Pana, w Jego dziedzictwie”.

Ewangelia Św. Jana    Decydując się na nowy początek życia, życia w wierze Synowi Boga

Mądrość to uznanie, że: „Na początku było Słowo, to Słowo u Boga, Bogiem było Słowo”, że „W Nim było życie, to życie było światłem ludzi. To światło w ciemności świeci i ciemność jej nie opanowała”. Mądrość, to uznanie faktu, że „To Słowo, pełne łaski i prawdy, ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas”, Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, o określonym czasie zaistniał na tej ziemi. Cel jej istnienia - aby każdy poszukujący sensu życia człowiek, był zdolny do znalezienia go w Synu Boga. Ponieważ „Boga nikt nigdy nie zobaczył”, ale „Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On pouczył” o Nim. Cała „Łaska i prawda pojawiły się za pośrednictwem Jezusa Chrystusa”. „Światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka, przyszło na świat”. Korzystający z mądrości decydują się rozpocząć życie na nowo, z Synem Boga jako Panem ich życia. „Tym, którzy przyjęli Je (Słowo Boga, które przyszło na świat, Jezusa Chrystusa), dało możność stania się dziećmi Boga: tym, którzy wierzą w Jego imię. A tacy nie z krwi, nie z pragnienia ciała, nie z pragnienia człowieka, lecz z Boga się narodzili”.

List do Efezjan      Uznając, że w Chrystusie są wszystkie skarby mądrości

Mądrość to radość ze świadomości, że „Błogosławiony Bóg (…) nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie zgodnie ze swoim wybraniem nas”. To dobra wiadomość, że „On wyznaczył nas do swojego usynowienia przez Jezusa Chrystusa – zgodnie z upodobaniem swojej woli”. To codzienne karmienie się Słowem Boga, wiedząc że On daje „Ducha mądrości i objawienia przy poznawaniu Go”. To oddanie Jezusowi pierwszeństwa we wszystkim, bo Bóg „posadził Go w niebie po swojej prawicy nad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą”(1,20-21). Cel jej istnienia„abyśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości, którą nam okazał w Umiłowanym”. Korzystając z mądrości, żyjemy pełnią życia i prowadzimy innych do Źródła, poszukujemy wspólnoty z innymi, którzy zaufali Panu, dziękując za nich Bogu i znajdując wzór modlitwy za nich w modlitwie św. Pawła za Efezjan (1,15-19).

Psalm  147      „Wysławiajcie Pana!” „On uzdrawia poranionych na duszy,
                          On opatruje ich rany”. „Pan podnosi pokornych”.
                         „Pan ma upodobanie w tych, którzy żyją w Jego bojaźni,
                          i w tych, którzy swoje nadzieje opierają na Jego łaskawości” 
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca


Drukuj   E-mail