Niedziela 22.12.2019

4 Niedziela Adwentu   22.12.2019

Czytania liturgiczne:     Iz 7,10-14; Ps 24; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

„Bóg jest z nami”

Co to dla Ciebie praktycznie oznacza ?

Księga Izajasza     Wiem, że Bóg był, jest i będzie, ale w życiu radzę sobie sam

Sytuacja: zabezpieczyć swoje panowanie wobec zbliżającego się zagrożenia. Podjęte działanie: Chociaż Achaz słyszy radę proroka: „Poproś o jakiś znak dla siebie od Pana, twojego Boga”, sam chcąc decydować o wszystkim, pokrętnie tłumacząc: „Nie śmiem prosić ani wystawiać Pana na próbę”. W rzeczywistości nie chciał porzucić zaufania pokładanego w sojuszu z Asyrią. Zrozumienie: Bóg nie chce być dla człowieka kimś „gdzieś w głębokich odmętach, czy u góry”, kimś niedostępnym. Chce być z nim i dlatego zapowiada wydarzenie, które tą bliskość uczyni możliwą dla każdego; „Oto panna pocznie w swoim łonie i urodzi Syna, a ty masz go nazwać Emannuel (Bóg z nami)”.

Ewangelia Św. Mateusza      Jest Bogiem realnie działającym w moim życiu

Sytuacja: Józef kocha Marię, ale po zaręczynach i uroczystości weselnej, jest zakłopotany ciążą swojej żony. Wie, że ich związek nie został skonsumowany. Było to możliwe, gdyż akt zawarcia małżeństwa składał się z trzech części: z przymierza zawieranego w chwili zaręczyn, uroczystości weselnej i skonsumowania związku. Zaręczyny, trwające zwykle rok, były bardziej wiążące od tego, co dziś rozumiemy pod tym terminem. Podjęte działanie: Józef „postanowił skrycie ją oddalić. Gdy już to obmyślił”, Bóg we śnie przekierowuje jego myślenie. Wyjaśnia, „nie bój się przyjąć Maryi, twojej żony, bo Poczęte w niej jest z Ducha Świętego”. „Gdy Józef wstał po tym śnie, uczynił jak mu nakazał anioł Pana: przyjął swoją żonę”. Zrozumienie: życie w bojaźni Bożej, w stałej gotowości do posłuszeństwa Jego Słowu, przynosi dobre wybory i coś więcej, zrozumienie prawd, dla wielu jeszcze zakrytych. Józef, jako jeden z pierwszych słyszy wspaniałą obietnicę Boga: „To Dziecko, które „nazwiesz imieniem Jezus”, „wybawi swój lud z ich grzechów”. Zostaje umocniony w ufności jedynemu Bogu, który na jego oczach wypełnia to co zapowiedział setki lat temu.   

List do Rzymian       Jest Bogiem, który w Chrystusie, przez Jego Ducha,

                          zamieszkuje we mnie i kieruje moimi myślami i działaniem

Sytuacja: W Rzymie, funkcjonuje wspólnota chrześcijan pochodzenia pogańskiego i żydowskiego. Paweł nie zna jej osobiście, ale wie, że są wśród nich tacy, „którzy doprowadzają do rozłamów i do zgorszenia mimo nauki, którą przyjęliście”(16,17) Podjęte działanie: Pisze list „do wszystkich, którzy są w Rzymie, umiłowanych przez Boga, do zaproszonych”, którzy odpowiedzieli na wezwanie Boga, do relacji z Nim w Chrystusie – wiarą. Przedstawia się, jako „apostoł powołany, wyznaczony do głoszenia radosnej nowiny od Boga, którą wcześniej zapowiedział w Pismach świętych przez swoich proroków”. Zrozumienie: Paweł odebrał od Boga „łaskę i tę misję, aby uzyskiwać posłuszeństwo wiary dla Jego (Chrystusa) imienia u wszystkich”. Kościół a także każdy kto jest jego częścią, potrzebuje wzrostu w wierze, potrzebuje wzajemnego budowania się na fundamencie Jezusa Chrystusa i Jego słowa. Bo to On jest „pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a zgodnie z Duchem świętości określonym jako „Syn Boży z mocą” z racji powstania z martwych”.

Psalm  24           „Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, ląd zasiedlony
               i wszyscy jego mieszkańcy” „To Pan silny i potężny”.  „On jest Królem chwały”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail