Niedziela 08.12.2019

2 Niedziela Adwentu   08.12.2019

Czytania liturgiczne:    Iz 11,1-10, Ps 72; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12

Jaka jest moja świadomość nowości życia,

które jest dostępne w Jezusie Chrystusie?

Księga Izajasza       Nowe zapowiadane było przez proroka

Nowy król: „Wyrośnie młody pęd z pokolenia Jessego, kwiat się rozwinie”. Słowa te zapowiadają oczekiwanego Mesjasza, który w porządku natury wywodził się dynastii Dawidowej; Jesse był ojcem Dawida. „Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności”. Nowe życie: rozpocznie się, gdy przyjdzie Mesjasz, „pień Jessego powstanie, aby władać narodami”. „W nim narody będą pokładać nadzieję”. „Cała ziemia napełni się poznaniem Boga”, bo dostępne będzie słowo króla. Nowy człowiek: świadomie wybiera życie w posłuszeństwie królowi. Jest gotowy na zmianę myślenia i działania. Jest w nim sprzeciw do ogłaszania „wyroków według domniemań”, sprzeciw do karcenia „według pogłosek”. Jest świadom zdolności prostego człowieka do rozsądzania spraw, jest przekonany o prawdzie słowa króla i o jego sprawiedliwości.

Ewangelia Św. Mateusza     Nowe zapowiadane przez Jana Chrzciciela

Nowy król: Jezus Chrystus, o którym Jan daje takie świadectwo: „Ten idący za mną jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny, by nieść Jego sandały. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu”. „On dokona oczyszczenia”. Nowe życie: jest pragnieniem wielu. Do Jana przychodziła „wtedy Jerozolima i cała Judea, i cały region Jordanu”. Przyjmowali od niego chrzest w wodach Jordanu i wyznawali swoje grzechy”. Może czasem ostrzeżeni, więc gotowi „uciekać od zbliżającego się gniewu” Bożego; ci usłyszą: „wydajcie zatem owoc godny nawrócenia”. Nowy sposób życia wydaje dobre owoce. Nowy człowiek: jest do tego zdolny nawet w ogniu doświadczeń. Bo źródłem jego mocy i mądrości jest zanurzenie (chrzest) w Ducha Jezusa. To nie przynależność do narodu, grupy czy wspólnoty magicznie umożliwia to nowe. Nowe rozpoczyna się wolną decyzją człowieka, obejmującą odwrócenie się od dotychczasowego sposobu życia i otwarcie się na Boga objawionego w Jezusie.

List do Rzymian  Nowe „patrzy na Jezusa, przewodnika wiary i dawcę jej pełni” (Hbr12,2)

Nowy król: „Chrystus stał się sługą (…) w posłudze niezawodności Boga, aby potwierdzić (Jego) obietnice”.  „Chrystus stał się sługą”, aby i poganie „wielbili Boga za zlitowanie się” nad nimi. Nowe życie: to pragnienie wyrażane w modlitwie, aby nas obdarzył „wzajemnym zrozumieniem w zgodzie z Chrystusem Jezusem”, abyśmy „jednomyślnie, jednymi ustami, uwielbiali Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Nowe życie realizuje wezwanie: „przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga”. Nowy człowiek: karmi się codziennie Słowem Boga; wie, że to „co dawniej zostało napisane, zostało napisane dla naszej nauki, abyśmy zachowywali nadzieję, dzięki wytrwałości i dzięki zachęcie Pism”.  Wie, że to Bóg daje „wytrwałość i zachętę”.

Psalm 72      Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg”. „Tylko On czyni takie cuda”

       „Błogosławione niech będzie na wieki i na wieki wieków imię Jego majestatu”

 

Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail