Niedziela 24.11.2019

34 Niedziela Zwykła   24.11.2019

Czytania liturgiczne:      2Sm 5,1-3; Ps 122; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

W jakim królestwie jesteś?    W jakim chciałbyś być?

Druga Księga Samuela      Królestwo króla ziemskiego

Król Dawid: „Przybyła (…) cala starszyzna Izraela”, „I namaścili Dawida na króla całego Izraela”. Dlaczego on? Powiedzieli: „choć naszym królem był Saul, ty zajmowałeś się sprawami Izraela, bo tobie powiedział Pan: Ty będziesz pasterzem mojego ludu, Izraela”. Poddani królowi doświadczali dobrodziejstw jego rządów, bo „rósł Dawid coraz bardziej, stawał się wielki, bo Pan, Wszechwładca, był z nim”(5,10)

Ewangelia Św. Łukasza    Królestwo nie z tego świata, Król jeszcze na tym świecie

Król Jezus: przez ten świat, chociaż nazwany królem Judejczyków, chociaż jest Tym, który wielu ratował,     a sam „niczego niewłaściwego nie zrobił”, teraz jest ukrzyżowany, wyśmiewany, prowokowany i wydrwiony. Dlaczego On? Bo jest Tym, który miał przyjść. Mesjaszem, Synem Boga żywego, bo jest Tym, w którym Bóg złożył wszystkie swoje postanowienia dotyczące ratunku każdego człowieka, który Mu uwierzy, dla życia wiecznego. Bo On jeden doświadczy wszystkiego na podobieństwo człowieka z wyjątkiem grzechu i dlatego będzie mógł przychodzić z pomocą w każdej ludzkiej słabości (Hbr 4,14-16). Poddany Królowi, szuka u Niego ratunku nawet w czasie Jego pohańbienia przez ludzi tego świata: „Jezusie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swego królestwa” i uzyskuje obietnicę: „Oświadczam ci, dziś będziesz ze mną w raju”.

List do Kolosan      Nieprzemijające Królestwo Syna Boga    

Chrystus Król: „On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga”. „W Nim wszystko, co w niebiosach i co na ziemi, zostało stworzone: widzialne i niewidzialne”. „Wszystko dzięki Niemu i dla Niego jest stworzone”. „Wszystko na Nim jest oparte”. „On jest Głową Ciała Kościoła”. Dlaczego On? Bo Bóg „postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego wszystko znowu pojednać z sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża; dzięki Niemu – to co na ziemi, i to co w niebiosach”. Poddani króla: z radością dziękują Bogu, który ich „przysposobił do posiadania swojej części” pośród innych wierzących. Będąc w Królestwie Syna, mamy pewność, że to Bóg „nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojej miłości, w którym mamy wykupienie, odpuszczenie grzechów”.

Psalm 122        „Ucieszyłem się gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana”
                           „Tam bowiem przychodzą (…), ażeby wysławiać imię Pana”
                                       „Proście o to, co służy pokojowi”
                          „Niech pomyślność towarzyszy tym, którzy Ciebie miłują”
                       „Z myślą o domu Pana, naszego Boga, dążę do tego, co dobre”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail