Niedziela 20.10.2019

29 Niedziela Zwykła   20.10.2019

Czytania liturgiczne:    Wj 17,8-13;  Ps 121;  2Tm 3,14 - 4,2;  Łk 18,1–8

Jak korzystasz z mądrości i mocy Boga?

Księga Wyjścia          Wytrwale ufając Jego obietnicy

W zagrożeniu: „przybyli wtedy Amalekici, aby w Refidim walczyć z Izraelem. Mojżesz rzekł do Jozuego: Wybierz sobie dzielnych mężów i idź, aby jutro stoczyć bitwę”. Praktyka wiary: „Jozue uczynił tak, jak mu polecił Mojżesz”.  Sam Mojżesz pamięta niedawną obietnicę Boga: „weź laskę, którą uderzyłeś rzekę. Weź ją do ręki i idź. Ja tam będę z tobą”(17,5). Pamięta spełnione wtedy oczekiwanie ludu, więc i teraz mówi: „Ja natomiast stanę na szczycie wzgórza, a laska Boża będzie w moim ręku”. Sukces: „I przepędził Jozue Amaleka i wszystkich jego ludzi, rażąc ich ostrzem miecza”.

Ewangelia Św. Łukasza      Prowadząc z Nim nieustającą rozmowę

W zagrożeniu: „Obroń mnie przed krzywdą ze strony mojego przeciwnika”, prosi sędziego wdowa z przypowieści Jezusa. Sędzia, który „Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi”, „przez pewien czas nie chciał”. Ostatecznie pomyślał: „ponieważ męczy mnie ta wdowa, obronię ją przed krzywdą, aby przychodząc bez końca, nie dręczyła mnie”. Praktyka wiary: Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść, „aby pouczyć, że zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać”. Teraz zadaje im retoryczne pytanie: „Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego?”. Sukces: „Oświadczam wam, że szybko weźmie ich w obronę”, zapewnia Jezus. A potem, nie bez powodu, wypowiada prorocze zdanie o swoim powtórnym przyjściu na ziemię: „Czy jednak, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, znajdzie wiarę na ziemi?”. Bo niezbędna jest wiara w Boże możliwości działania w życiu wierzącego. Potrzebne jest nieustanne odnoszenie wszelkich przejawów swojego życia do wzoru, jaki zostawił Jezus. Bo prawdziwą wiarę Bogu określa ufność, posłuszeństwo i dziękczynienie. Potrzebny jest osobisty dialog z Bogiem, jak z ukochanym Ojcem, prowadzony w każdej sytuacji życia.

2 List do Tymoteusza       Wytrwale poznając i rozważając Jego Słowo

W zagrożeniu: Bo przyjdzie taki czas, że nie będą słuchać dającej zdrowie nauki, ale pieszcząc swoje uszy, dobierać sobie będą nauczycieli odpowiadających ich zachciankom. Odwrócą swoje uszy od prawdy, a skierują się do mitów”(4,3-4). Praktyka wiary: „Ty natomiast trwaj w tym czego się nauczyłeś”. „Wiesz, od kogo się nauczyłeś. Bo przecież od dzieciństwa znasz święte Pisma”. A „Całe Pismo przez Boga jest natchnione”. Sukces: Dlatego Święte Pisma „potrafią ciebie pouczyć, jak osiągać zbawienie dzięki wierze  w Chrystusie Jezusie”. „Całe Pismo (…) służy do nauczania, do karcenia, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby doskonały był człowiek Boga, przygotowany do każdego dobrego czynu”.

Psalm 121        

 „Skąd może mi przybyć ocalenie?
Mój ratunek jest w Panu, który stworzył niebo i ziemię”.
„Pan będzie cię strzegł przed wszelkim złem, będzie chronił twoje życie.
Pan będzie cię osłaniał w czasie twoich wyjść i powrotów: i teraz i na zawsze”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail