Niedziela 01.09.2019

22 Niedziela Zwykła   01.09.2019

Czytania liturgiczne:    Syr 3,17-18.20.28-29;  Ps 68;  Hbr 12,18-19.22-24a;  Łk 14,1.7–14

Czy źródłem moich przywilejów

        jest pozycja w tym świecie,

        czy pozycja przed Bogiem?

 

Mądrość Syracha   Pokora wobec Boga potrzebą serca  

Boża zachęta: „Synu, spełniaj swe czyny z życzliwością”. „Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj” Mądrość: „Będziesz lubiany przez człowieka zacnego”, „znajdziesz łaskę u Pana”, ale niech cię nie zaskoczy reakcja pyszałka. Bo „nie ma leku na nadętość pyszałka, bo pęd zła zapuścił w nim korzenie”. Potrzebą człowieka jest uznanie wielkości Boga, któremu nic nie wymyka się spod kontroli. „Wielka jest moc Pana” a  „Serce rozumnego rozważa” słowo Boże.

Ewangelia wg Św. Łukasza     Rozpoznaj przed Panem swoje miejsce w świecie

Boża zachęta: „Gdy zostaniesz przez kogoś zaproszony na wesele, nie zajmuj pierwszego miejsca przy stole, bo może ktoś znamienitszy od ciebie został przez niego zaproszony”. „Idź i zajmij ostatnie miejsce”. Mądrość: „aby gdy przyjdzie ten, który ciebie zaprosił, powiedział ci: Przyjacielu, idź tam wyżej. Wtedy doznasz zaszczytu wobec wszystkich zasiadających z tobą”. Potrzebą człowieka jest rozpoznanie pozycji jaką Bóg mu wyznaczył w świecie. Każdy, kto uwierzył Jezusowi jest dzieckiem Boga i ma przywileje związane z tym faktem. Jest zdolny odbierać dary łaski od Boga, jest prowadzony Jego Słowem i uzdalniany do przeróżnych służb na chwałę Pana. Jest ufny, że On wyznaczy mu najwłaściwsze miejsce „przy stole”. Pokorą jest zajęcie tego miejsca z radością, bez względu na to, jak miejsce to ocenia ten świat.  

List do Hebrajczyków       Przywileje każdego, kto stał się dzieckiem Bożym

Boża zachęta: „Patrzmy na Jezusa, przewodnika wiary i dawcę jej pełni”. „Myślcie o Tym, który ze strony grzeszników zniósł taki względem siebie sprzeciw, abyście wyczerpani nie upadli na duchu”(12,2-3). „Uważajcie, aby nikt nie wyłączył się z łaski Boga”(12,15). Mądrość: bądźcie świadomi, że „podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga, który żyje”, to znaczy, że obejmuje was już Nowe Przymierze. Wiara wasza przyniosła obmycie z grzechu krwią Baranka i wykupienie do nowego życia, wprowadziła was do tych, „którzy w niebie są spisani”, „do duchów tych, którzy doszli sprawiedliwi do celu, do Jezusa, Pośrednika nowego przymierza”. Potrzebą człowieka nie jest relacja z Bogiem zbudowana na strachu przed Jego potęgą i wszechmocą. Tym bardziej na lęku przed człowiekiem w błędnie pojmowanej pokorze. Naszą pozycję przed Bogiem określa Jego Słowo: „On powiedział: Nie porzucę cię ani opuszczę. A zatem śmiało możemy mówić: Pan mi pośpiesza na pomoc, lękał się nie będę. Co może mi zrobić człowiek?”(13,5-6)

Psalm  68              „Pan, Bóg, niech będzie błogosławiony.
Błogosławiony niech będzie Pan każdego dnia;
Bóg naszego ocalenia poprowadzi nas drogą pomyślności”.
„Sprawiedliwi niech się weselą, niech napełnia ich radość przy Bogu,
niech się szczęściem rozkoszują”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:0

Drukuj   E-mail