Niedziela 18.08.2019

20 Niedziela Zwykła   18.08.2019

Czytania liturgiczne:     Jr 38,4-10;  Ps 40;  Hbr 12,1-4;  Łk 12,49–53

Czy jestem gotowy do zmiany?

Wykonawca Słowa Boga - czy słuchacz, który siebie oszukuje?

 

Księga Jeremiasza         Gotowość proroka, słuchaczy i króla

Słowo Boga: „Tak mówi Pan; Kto pozostanie w tym mieście umrze od miecza lub z głodu, a kto przejdzie    do Chaldejczyków, żył będzie”(38,2). Słuchacze: książęta skupieni wokół króla - domagają się śmierci proroka. Król Sedecjasz - ulega im: „Oto jest w waszych rękach”. Wykonawcy: Jeremiasz – przekazuje wiernie treść Słowa ludowi(38,1). Etiop Ebedmelek, dworzanin, nie waha się bronić proroka przed królem; „Źle postąpiłeś, bo skazałeś tego człowieka na śmierć” wiedząc, że jest prorokiem Boga.

Ewangelia wg Św. Łukasza       Gotowość Jezusa i Jego uczniów

Słowo Boga: „Ogień przyszedłem rzucić na ziemię (…), on już zapłonął”. „Czy uważacie, że przybyłem pokój dać ziemi? O nie, oświadczam wam, raczej podziałał”. „Mam chrzest przyjąć „Teraz już poróżni się pięcioro w jednej rodzinie”. Wykonawcy: Jezus - „Mam chrzest przyjąć i jakież ogarnia Mnie pragnienie, żeby już się spełnił”. Chrzest (zanurzenie się) w wypełnianiu woli Ojca, posłuszeństwo Mu do końca. Uczniowie – którym „wiele powierzono, od których więcej zażądają”(12,48), są przygotowywani do służby misyjnej. Głoszenie Ewangelii powoduje napięcia i podziały, bo zbawienie przyjmują pojedynczy ludzie,     a nie całe rodziny czy społeczności.  Słuchacze, oszukują siebie, gdy w imię społecznego pokoju lub spokoju w rodzinie, zaprzestają „bycia solą ziemi i światłem dla świata”(Mt 5,13-14), tolerują zło, chociaż znają Słowo Boga. Pokój Jezusa polega na  miłości grzeszników szukających przebaczenia.

List do Hebrajczyków     Gotowość każdego, kto zaufał Bogu we wszystkim

Słowo Boga: za sprawą Ducha Bożego, mamy zapis historii wielu osób ufających Bogu. To „wielki tłum świadków”, których wiara, polegająca na obietnicach Bożych, objawiała się nadzwyczajnymi dokonaniami, niezwykłą mądrością i mocą(11,1-40). Słuchaczy przygniata „balast” braku przekonania, że te świadectwa są Słowem Bożym zawierającym wskazania i na dziś. Przygniata „łatwo omotujący nas grzech”, spowalniając nasz bieg w „wyznaczonych zawodach”  lub powodując utratę wytrwania w nim. Wykonawcy zachęcają się nawzajem: „Patrzmy na Jezusa, przewodnika wiary i dawcę jej pełni. On zamiast dostępnej Mu radości przyjął krzyż, nie zważając na hańbę”. „Myślcie o Tym, który ze strony grzeszników zniósł taki względem siebie sprzeciw, abyście wyczerpani nie upadli na duchu”.

Psalm  40            „Boże, na własne uszy to słyszeliśmy,
opowiadali nam nasi ojcowie, o dziele, którego dokonałeś za ich dni”.
„Gdy nasze ścieżki poszły gdzieś w bok od Twej drogi, upokorzyłeś nas na polu poniżenia”.
”Nasze życie zniżyło się do poziomu błota”.
„Panie, pośpiesz nam na ratunek, wyzwól nas przez wzgląd na swoje imię”.
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca

Drukuj   E-mail