Niedziela 13.01.2019

1 Niedziela Zwykła   13.01.2019

Czytania liturgiczne:    Iz 42,1-4.6-7;   Ps 29;  Dz 10,34-38;  Łk 3,15-16.21-22

„W Tobie złożyłem swoje postanowienia”

 Księga Izajasza       Zapowiedziany przez Boga                    

Bóg postanowił: „Ja Pan, Bóg, wezwałem Ciebie dla potrzeb sprawiedliwości”. „Ja ustanowiłem Cię swoim przymierzem z rodzajem ludzkim, światłem narodów, aby otworzyć oczy niewidomych (…), by siedzących w ciemnościach wyprowadzić ze strzeżonych więzień”. Przyjdzie: „zbliżają się wydarzenia zapowiedziane od początku”. „Będą wam objawione. Zacznijcie śpiewać pieśń nową na cześć Pana” (42,9-10). Rozpoznacie Go: „Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu”. „Nie skruszy do końca nadłamanej trzciny ani nie zgasi  do końca kopcącego knota, ale wyda wyrok oparty na prawdzie. On zapali światło i nie da się powstrzymać”. „Na Jego imieniu narody oprą swe nadzieje. Tak mówi Pan, Bóg”.

Ewangelia  św. Łukasza           Wskazany przez Boga

Bóg postanowił, „że każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boże”(3,6). Zdecydował osobiście poświadczyć kto jest tą jedyną Osobą, w której zbawienie stanie się dostępne człowiekowi. Przychodzi: „Ponieważ lud pełen był jakiegoś oczekiwania i wszyscy zastanawiali się w swych sercach” czy Jan nie jest Tą Osobą, „Jan wyjaśnił wszystkim (…), idzie mocniejszy ode mnie”. „On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu”. Rozpoznają Go: „kiedy również Jezus przyjął chrzest i modlił się, otwarło się niebo i Duch Święty w cielesnej postaci gołębicy, zstąpił na Niego, a z nieba rozległ się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie złożyłem swoje postanowienia”.

Dzieje Apostolskie        Wykonał dzieło Boga

Bóg postanowił: aby każdy dowiedział się, że On „posłał słowo synom Izraela, ogłaszając pokój za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego”. Bóg nakazał „głosić to ludowi i świadczyć, że On jest owym wyznaczonym przez Boga Sędzią żywych i umarłych”, że to „o Nim dają świadectwo wszyscy prorocy, że każdy, kto wierzy w Niego, otrzyma przez Jego imię odpuszczenie grzechów”(10,43). Przyszedł, „my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił w kraju Żydów i w Jerozolimie”, mówił  Piotr do zgromadzonych w domu Korneliusza. Rozpoznali Go, „wy wiecie o tym,  co działo się w całej Judei, od Galilei poczynając, po chrzcie, który głosił Jan – o Jezusie z Nazaretu, że Bóg Go namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i lecząc wszystkich ciemiężonych przez diabła, bo Bóg był z Nim”.

Psalm 29         „Przynieście Panu uwielbienie,”
należne Jego imieniu składajcie pokłony Panu”.
„Pan zasiedla na nowo to, co zalane potopem: Pan zstępuje jako król na wieki.
Pan daje siłę swemu ludowi, Pan błogosławi swój lud pokojem”
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail