Niedziela 06.01.2019

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim   06.01.2019

Czytania liturgiczne:   Iz 60,1-6;   Ps 72;  Ef 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12

Światłem Boga dla wszystkich jest Jezus Chrystus

Księga Izajasza   „Przyjmij, Jeruzalem, światło”

Objawienie: zapowiadane przez proroka: „Światłem twojego dnia nie będzie słońce ani księżyc (…), to sam Pan będzie dla ciebie światłem niewygasającym, sam Bóg twoją świetlistą chwałą”(60,19). Naród wybrany, Jeruzalem, słyszy: „twoje światło nadchodzi (…), ukaże się Pan, Jego chwała objawi się nad tobą”. „Poprowadź wzrok swój wokół siebie i popatrz na zebrane twe dzieci”. „Spojrzysz i zdumienie ogarnie twe serce”. „Iść będą do ciebie”. Poganie: „Oto ciemność i czarne chmury (…) w krainach różnych narodów”. Ale ich „królowie podążą do (…) światła, narody do (…) jasności”. „Przyjdą (…) niosąc złoto, wioząc kadzidło. Przyniosą też nowinę o wyzwoleniu, pochodzącym od Pana”.

Ewangelia  św. Mateusza    „Światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka,

                                                                  przyszło na świat” (J 1,9)

Objawienie: „Jezus urodził się w Betlejem”. „Gwiazda (…) stanęła nad miejscem, gdzie było Dziecko”. Naród wybrany: Ewangelista Łukasz pokazuje pasterzy przychodzących oddać chwałę Dziecku. Mateusz pokazuje reakcję ludzi u władzy: „Kiedy Król Herod dowiedział się” od mędrców o narodzeniu Króla Judejczyków, „przestraszył się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy wszystkich arcykapłanów i uczonych tego ludu, pytał ich” o fakty. Judejscy przywódcy religijni wiedzieli o miejscu narodzenia Mesjasza, ale nie oddali Mu czci i nie objęli Go ochroną przed Herodem. Poganie, przybysze z innej kultury, magowie perscy – badacze gwiazd, astrologowie, przybywają do Betlejem. „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”, wyjaśniają Herodowi. Gwiazda doprowadziła ich do miejsca, gdzie „zobaczyli Dziecko (…), oddali Mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł, złożyli Mu dary”. Potem uprzedzeni we śnie, chroniąc Jezusa przed Herodem „inną drogą odeszli do swego kraju”.

List do Efezjan       głosić: „Obudź się śpiący, i powstań z martwych,

                                            a światłem będzie ci Chrystus” (Ef 5,14)

Objawienie: „słyszeliście o zrządzeniu łaski Bożej (…), udzielone mi zostało w objawieniu poznanie tajemnicy, jak o tym wcześniej krótko napisałem”. „Mogliście poznać moje uświadomienie w zakresie tajemnicy Chrystusa”. Sługą w głoszeniu Ewangelii „stałem się za sprawą daru łaski Boga, danej mi przez działanie Jego mocy”(3,7). Naród wybrany i poganie, słyszą Ewangelię, która „w poprzednich pokoleniach nie była synom ludzkim dana do poznania, tak jak objawiona została teraz przez Ducha Jego świętym apostołom”. „Mianowicie poganie są współdziedzicami i współczłonkami jednego Ciała (Kościoła) i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki Ewangelii”, gdy jest ogłoszona i przyjęta.

Psalm 72    „Błogosławiony niech będzie Pan Bóg”. „Tylko On może czynić takie cuda”.
„Błogosławione niech będzie na wieki i na wieki wieków imię Jego majestatu”
„Jego chwałą napełniona zostanie cała ziemia. Niech się tak stanie! Niech się tak stanie!
 
Fragmenty Pisma Świętego pochodzą z „Biblii pierwszego Kościoła”-
przekładu  ks. prof. Remigiusza Popowskiego
=============================================================================
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail