Niedziela 26.08.2018

21 Niedziela Zwykła           26.08.2018

Czytania: Prz 8,22-35; Ps 48; Ga 4,4-7; J 2,1-11

Rozpoznać swój czas

Księga Przysłów               Wyznaczył ludziom czasy i granice
                                               przebywania na ziemi(Dz 17,26)

Mądrość: była jako pierwsza w dziele Boga: „Pan stworzył mnie na początku swej drogi jako pierwsze ze swych dzieł w pradawnych czasach. Zostałam ustanowiona przed wiekami, od początku, wraz z powstaniem ziemi”. „Trwałam wiernie u Jego boku, byłam Jego rozkoszą każdego dnia”. Plan dla człowieka:  „A w mojej rozkoszy mogą mieć udział synowie ludzcy”. W wyznaczonym przez Boga, czasie przebywania człowieka na ziemi, jest dany czas i możliwość, aby znaleźć mądrość. „Kto mnie znalazł, ten znalazł życie”. „Szczęśliwi, którzy idą drogami wytyczonymi przeze mnie”.

Ewangelia Św. Jana       „Gdy wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna” (Ga 4,4)

Mądrość: obecna w Matce Jezusa, nakazuje jej zwrócić się do Jezusa, gdy podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gospodarzowi zabrakło wina. W tamtej kulturze to on był odpowiedzialny także za to, by nie zabrakło wina podczas trwającej siedem dni, uroczystości weselnej. Zaniedbanie to mogło mieć poważne konsekwencje społeczne, gdyż rodzina gospodarza na wiele lat mogła stać się przedmiotem żartów. Matka Jezusa, ponad trzydzieści lat wcześniej usłyszała o swoim Synu: „Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron jego ojca Dawida. Będzie królował (…), a Jego królestwo nie będzie miało końca” (Łk1,32-33). Plan dla człowieka: wykonać polecenie Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek (Jezus) wam powie”. Szczęśliwi, bo okazali posłuszeństwo i stali się świadkami objawienia się mocy Syna. „A Jego uczniowie uwierzyli w Niego”.

List do Galatów              „Kiedy nadszedł czas wiary,
                        nie jesteśmy już poddani opiekunowi” (Prawu) (Ga,3,25) 

Mądrość: „zanim nadszedł czas wiary, żyliśmy pod władzą Prawa zamknięci w oczekiwaniu objawienia się wiary. W ten sposób Prawo stało się naszym opiekunem (wychowawcą) aż do przyjścia Chrystusa”(3,24). Plan dla człowieka: „Bóg wysłał swego Syna zrodzonego z kobiety, narodzonego w czasach Prawa, aby uwolnić tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy stali się przybranymi dziećmi. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła Abba, Ojcze!”

Psalm 48          Uwielbiam Boga

„Wielki jest Pan i godzien uwielbienia”
„Rozważamy Twą łaskawość, Boże”
„Imię Twe , Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi”
 
Serdecznie zapraszamy !
„Spotkanie z Biblią”  o godz. 19:00
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
„Kurs Biblijny”  o godz. 19:00
w trzeci poniedziałek miesiąca.

Drukuj   E-mail