headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 07.08.2022

19 Niedziela Zwykła                             07.08.2022

Czytania liturgiczne: Mdr 18,6-9; Ps 33; Łk 12,32 – 48; Hbr 11,1-2.8-19

Bóg wiarygodny.

Co w twoim życiu buduje wzrastającą ufność Bogu?

Księga Mądrości     Oni usłyszeli, zdecydowali zaufać i oczekiwali? 

Mojżesz prorokuje o nadejściu nocy, która przyniesie śmierć wszystkiego co pierworodne. Odrzwia naznaczone krwią baranka – zgodnie z zapowiedzią – miały uratować od śmierci domowników. Lud Boży „wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów”. „Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli”, bo to ich Bóg obiecał ratunek. Nie zawiedli się; „Czym bowiem pokarałeś przeciwników” – „rozlegał się żałosny głos zawodzących nad dziećmi” -  „tym uwielbiłeś nas, powołanych”. Poproszony o osobiste świadectwo doświadczenia mocy Boga, o jakim wydarzeniu chciałbyś opowiedzieć?   

Ewangelia Św. Łukasza         Słuchają Jezusa, czy wysłuchawszy Go, zaufają?

Uczniowie Jezusa stanowią jeszcze niewielką grupę. Zastanawiają się nad tym, jak pogodzić przygotowanie do przyszłej służby z troską o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych. „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.  Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”. Czy są gotowi? Czy takie jest nastawienie ich serc, do rozpoznawania celów wyznaczonych im przez Jezusa? Do podejmowania działań związanych ze służbą ? „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”. Ale „szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie” zajętych  działaniem dobrego rządcy Jego mienia. „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. Co nazwałbyś „mieniem”, które tobie zostało powierzone w zarząd? Gdyby Jezus dziś przyszedł powtórnie na ziemię….?

List do Hebrajczyków              Wierzyli, wysłuchali i byli pewni, że się stanie.

„Bez wiary  nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają”(11,6). „Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie”. „Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy”. „Nie starczyłoby mi czasu” do przytaczania wszystkich świadectw(11,32-40). Bóg we wszystkich okazał się wiarygodnym. Jak brzmiałoby twoje świadectwo wiary ? Spójnie z Bożym Słowem: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”?

Psalm 33           „Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca przez pokolenia.

                            Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan”.

  „Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!”

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00