headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

Katecheza parafialna nr 6 - Kościól w świecie

Szczęść Boże, 
ostatnia katecheza z cyklu cotygodniowych katechez o tematyce "Wierzę w Kościół Chrystusowy" za nami. Następna będzie we wtorek 25.04 po wieczornej Mszy Świętej. Od tej pory zapraszamy na spotkania raz w miesiącu.
Tym razem rozmawialiśmy o Kościele w Świecie, czyli m.in. co nas wyróżnia jako wierzących w Chrystusa, jaką Kościół ma misję, jaki miał wpływ na kulturę, naukę i historię. Ksiądz Szymon omówił także jakie są relacje Kościoła z Państwem, polityką i finansami. Przy tej okazji udało się obalić parę krzywdzących mitów na temat Kościoła i kapłanów. Był też czas na przybliżenie na czym polega parafialna posługa Caritasu, Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, czy współpraca parafii ze spółdzielczą i miejską Radą Osiedla. Wykład zakończył filmik z cyklu 3 minutowych katechez, pokazujący w liczbach znaczenie Kościoła jako instytucji i Wspólnoty wiernych. Z miłym zaskoczeniem przyjęliśmy informację, że w kościele przybywa wiernych i kapłanów. Niestety nie w Europie...
Spotkanie zakończyły opinie słuchaczy o dotychczasowych katechezach, oraz zebranie propozycji kolejnych tematów do omówienia. Za wszystkie wypowiedzi serdecznie dziękujemy! Państwa liczna obecność  jest dla nas motywująca. Oznacza chęć pogłębiania wiedzy o Kościele, w którym zostaliśmy ochrzczeni. Bogu niech będą dzięki za ten czas!

Katecheza parafialna nr 5 - Ja w Kościele

Szczęść Boże,
dziękujemy za udział i włączanie się do dyskusji wszystkim uczestnikom katechezy z 28.03 pt. Ja w Kościele
Ksiądz Szymon zrobił szerokie wprowadzenie w temat aby ostatecznie pokazać nam wielkość daru, którym zostaliśmy obdarzeni przyjmując Chrzest Święty w Kościele Katolickim. Pod tytułowym "Ja" kryje się historia każdego z nas, znanego Bogu z imienia, z dokonywanymi wyborami i obdarowanego różnymi umiejętnościami. Przed Bogiem każdy z nas indywidualnie zda sprawę ze swojego życia. Życzmy sobie życia świętego ( na miarę daną nam przez Boga ) tu na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie ( w nadziei spotkania tam też z naszymi bliskimi zmarłymi ).
Pomocą na tej drodze jest Wspólnota Kościoła. Możemy się w niej pięknie różnić i nadal iść w tą samą stronę. Jak to robić oddaje cytat św. Augustyna: Jedność w sprawach najważniejszych, wolność w sprawach drugorzędnych, miłość we wszystkim.
Po części wykładowej katechezy przyglądaliśmy się wspólnie gdzie powinniśmy zachowywać jedność, a gdzie mieć wolność, co dla katolików jest najważniejsze, a co drugorzędne...
Jeszcze raz dziękujemy za obecność Państwa i otwartość na dzielenie. Na ostatniej w tym okresie katechezie będziemy przyglądać się tematowi Kościół w Świecie.
Serdecznie zapraszamy, ksiądz Szymon, Danusia i Darek

Katecheza parafialna nr 4 - Tradycja i Pismo św. w Kościele

Szczęść Boże,
nasza kolejna wtorkowa katecheza miała tytuł: Biblia i Tradycja w Kościele.
Już pierwszy slajd przygotowany przez naszego księdza wikariusza przedstawiał te dwa tematy umieszczone niejako na równoważni. W Kościele Katolickim są one w stanie równowagi, aby skutecznie wspierać wiernych w drodze do świętości i wspólnoty z Bogiem. Nie da się przeciwstawić Słowa Bożego Tradycji, którą żyje Kościół, bo jedno wynika z drugiego i jest ze sobą ściśle powiązane. Wolą Bożą było powołanie Kościoła aby docierał jak najszerzej ( katolicki, oznacza powszechny) z dobrą nowiną o zbawieniu w Chrystusie. Korzystajmy z Sakramentów Świętych, bądźmy świadomymi uczestnikami liturgii świętej, rozważajmy Słowo Boże, aby budować swoją relację z Bogiem we wspólnocie do której zostaliśmy włączeni przez Chrzest Święty. Niech nas w tym umacnia Duch Święty! 
Na spotkaniu mogliśmy poznać istniejące w naszej parafii inicjatywy zachęcające do czytania Słowa Bożego. Przedstawiła je Pani Maria Marcinowicz, która ze swoim mężem Jarkiem od wielu lat je propaguje i prowadzi. 
Mieliśmy też możliwość praktycznego podzielenia się Słowem Bożym, zaproponowaną przez księdza metodą Vasteras, która była bardzo popularna w kręgach Oazowych Ruchu Światło i Życie. Wybrany fragment (J 20, 19-23) otworzył uczestników spotkania na dzielenie się swoją wiarą. Wiele osób utwierdził w przeżywaniu jej we wspólnocie Kościoła. Pomógł wyjaśnić m.in. czym jest sukcesja Apostolska i Skąd ma początki Sakrament spowiedzi usznej.
Dla przypomnienia załączamy krótki opis metody:
METODA VÄSTERAS, OPIS METODY ROZWAŻANIA SŁOWA BOŻEGO
- modlitwa na początek spotkania ze Słowem Bożym;
- praca osobista nad skserowanym lub wydrukowanym tekstem biblijnym;
- zaznaczenie w wybranym i przygotowanym tekście:
1. brak zrozumienia fragmentu - ?;
2. nowa prawda (wcześniej nieuświadomiona), fragment, który mnie szczególnie poruszył - !;
3. prawda, którą może już znam, ale może stać się dla mnie ważną wskazówką dla życia - →;
- wyjaśnienie wątpliwości i problemów, dzielenie;
- modlitwa na zakończenie.
Najbliższa okazja do kolejnego dzielenia się Słowem Bożym tą metodą będzie na kręgu biblijnym, w poniedziałek 27.03 po wieczornej Mszy Świętej. Ksiądz Szymon zapowiedział też swój udział.
Serdecznie zapraszamy również na kolejną wtorkową katechezę o godz.17.00 i po wieczornej Eucharystii z nauką rekolekcyjną, czyli ok 19.30 
 
Dziękujemy za Wasz udział w katechezach, ksiądz Szymon, Danusia i Darek
 

Katecheza parafialna nr 3 - My w Kościele

Szczęść Boże,
kolejne wtorkowe spotkanie z cyklu wierzę w Kościół Chrystusowy dotyczyło relacji My w Kościele. Ksiądz Szymon przedstawił nam miejsce Kościoła w Bożym planie zbawienia wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy Jego umiłowanymi stworzeniami. Nie wszyscy są jednak włączeni w Kościół Chrystusowy. Zobrazował to czytelny diagram nakreślony przez księdza.
Możemy mieć pewność, że Kościół Katolicki jest w sercu Chrystusa, bo w nim Pan zostawił nam samego siebie w Eucharystii, liturgii Słowa, oraz zesłał Ducha świętego na pokrzepienie nas w drodze do zbawienia. Zaprasza nas do aktywnego włączania się we Wspólnotę Kościoła i uzdalnia do niesienia różnych odpowiedzialności. Na spotkaniu mogliśmy usłyszeć o takich miejscach zaangażowania w naszej parafii i nie tylko... Ksiądz Szymon zwrócił też uwagę na rolę pasterza i hierarchii w kościele. Konkluzją wynikającą z dzielenia było, że wszyscy ochrzczeni mamy swoje miejsce w Kościele a o Bogu najlepiej jest świadczyć swoim życiem.
Niech na wspólnotowej drodze Kościoła umacnia nas przykład pierwszych chrześcijan i wiara w Jego obecność z nami.
(41)Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. (42) Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. (43) Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. (44) Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. (45) Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. (46) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. (47) Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. (Dz.Ap. 2,41-47)
(19) Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. (20) Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18,19-20).

Katecheza parafialna nr 2 - Maryja w Kościele

Szczęść Boże,
we wtorek 07.03 odbyła się w naszej parafii druga katecheza z cyklu "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Tematem przewodnim była Maryja w Kościele. Prelegent ks. Jurand Żelisławski przedstawiając nam zarys głównych dokumentów KK o Maryi, w tym dogmatów Jej dotyczących, dowiódł że powstawały one aby umocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Inspiracją do ich ogłaszania była troska o jedność Kościoła w wyznawanej wierze. Na wykładzie mogliśmy poznać podstawy dogmatów Maryjnych leżące w Tradycji przekazywanej już od pierwszych Chrześcijan, jak i te zawarte w Słowie Bożym.
"Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości."( KKK 967) Czyż Jej wstawiennictwo za nami może być Bogu w Trójcy Jedynemu obojętne? Nie bójmy się z niego korzystać.
Niech święta liturgiczne poświęcone Matce Bożej, pielgrzymowanie do sanktuariów Maryjnych, modlitwa różańcowa, zawierzanie Jej siebie i bliskich wzmacniają nas na drodze wiary, w której centrum zawsze jest zbawienie w Jej Synie Jezusie Chrystusie.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu. Szczególne podziękowania dla naszego gościa, księdza Juranda Żelisławskiego, który bardzo merytorycznie przygotował swój wykład i odpowiadał na zadawane pytania. Podziękowania dla Pana Jacka Rembalskiego, który jako nadzelator Róż różańcowych przedstawił ich idee i zachęcał do włączania się w nie. Tym wszystkim, którzy zabrali głos dzieląc się swoją miłością do Bożej Rodzicielki serdeczne Bóg zapłać!
Wasi katechiści Danusia i Darek z księdzem Szymonem na czele.
Niech liturgia święta ożywia naszą wiarę:
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * i abyśmy Ciebie wielbili oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy.
Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje Słowo, * poczęła Je w dziewiczym łonie * i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła rodząc jego Założyciela. * Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości * wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, * którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. * Gdy Apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, * łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa * i stała się wzorem modlącego się Kościoła. * Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący * i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, * aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. ( Prefacja nr 57 o Najświętszej Maryi Pannie )

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00